Director financiar-contabil


Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin
Anuntul a expirat


Spitalul Județean de Urgență Reșița organizează, la sediu, concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractuale de conducere, vacante:

 • 1 post director financiar-contabil.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgentă Reșița, Str. Făgărașului nr. 18, în perioada 14 iulie 2022 – 20 iulie 2022.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

 • Criteriile generate sunt următoarele:
  • au domiciliul stabil în România
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
  • Criteriile specifice sunt următoarele:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul Judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință’ medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – 14.07.2022, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – 20.07.2022, ora 10.00;
 • Interviul de selecție – 20.07.2022, ora 10.00.

Înscrierile se fac la sediul Spitalului Județean de Urgență Reșița în perioada 22.06.2022 – 06.07.2022.

Temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate, bibliografia și calendarul de desfășurare a concursului sunt afișate pe site-ul unității www.spitaluljudeteanresita.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgentă Reșița, Serviciul Resurse Umane, la tel. 0255/227.830.

Documente atașate

2..Bibliografie pt. ocuparea funcţiei de DIRECTOR FINANCIER CONTABIL

3.Structura Proiectului de Management

4Teme cadru pt.proiectul de management

1. Anunț – POSTURI GOV.RO