Director financiar-contabil


Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani
Expiră in 13 zile, 10 ore


În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului nr. 284 / 2007 privind aprobarea Metodologiei-Cadru de organizare și desfășurare a concursurilor / examenelor pentru ocuparea funcției specific comitetului director în spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

Director financiar-contabil (1 post)

La concurs / examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

(1) Criteriile generale sunt următoarele:

 • a) au domiciliul stabil în România;
 • b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Criteriile specifice sunt următoarele:

 • 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • 2. au cel putin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • 3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi, precum și de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere;
 • b) copie de pe actul de identitate;
 • c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 • d) curriculum vitae;
 • e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • f) cazierul judiciar;
 • g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliție politică, aşa cum este definită prin lege;
 • h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi, precum și de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
 • j) proiectul de specialitate;

Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisiei de concurs al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani  de la data publicării anunțului  pana la data de  10 februarie 2023, între orele: 7:00-15:30 de luni pana joi și 7:00 – 13:00 în ziua de vineri.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Rezultatele selecției dosarelor se afișeaza la sediul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, pe site-ul unitatii: https://www.spitalulmavromati.ro/informatii-publice/concursuri-de-angajare și prin înscrierea mentiunii „ADMIS” sau „RESPINS”.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării.

Concursul / examenul pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil al Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani se va organiza în data de:

 • 20 februarie 2023, ora 10,00 proba scrisă,
 • 21 februarie 2023, ora 10,00 susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 13,00 – interviul de selecție, la sediul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani din strada Marchian nr. 11, județul Botoșani (Pavilion Administrativ).

Bibliografia și temele cadru pentru proiectul / lucrarea de specialitate din domeniul de activitate pentru funcția de director financiar contabil și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului sunt afișate la avizierul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani din strada Marchian nr. 11 și se publică pe site-ul spitalului:  https://www.spitalulmavromati.ro/informatii-publice/concursuri-de-angajare

Pentru detalii suplimentare va puteti adresa la telefonul nr. 0231/518.812, interior 1141, la secretarul comisiei de concurs doamna ec. Pilat Dorina și pe site-ul spitalului: https://www.spitalulmavromati.ro/informatii-publice/concursuri-de-angajare

Calendarul de organizare a concursului/examenului

 •  pentru ocuparea functiei de director financiar contabil
 • 10.02.2023 – Termenul limită de înscriere a candidaților (de luni până joi ora 07.00 -15.30 și vineri 07.00 – 13.00);
 • 13.02.2023, ora 12:00 – Afișarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere la sediul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, pe site-ul spitalului:
 • până la 14.02.2023, ora 12:00 – Depunerea contestațiilor, la sediul spitalului, privind rezultatul selecției;
 • până la 15.02.2023, ora 12:00 – Afișarea rezultatului contestațiilor privind respingerea dosarelor la sediul  Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, pe site-ul spitalului:
 • 20.02.2023, ora 10:00 – Susținerea testului grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoștintelor din legislația specifică postului, în Pavilionul Administrativ al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani,  din strada Marchian nr. 11;
 • 21.02.2023, ora 10:00 – Susținerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate a postului;
 • 21.02.2023, ora 13:00 – Interviul de selecție;
 • 22.02.2023,  ora 10:00 – Afișarea rezultatelor concursului la sediul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, pe site-ul spitalului:
 • până la 23.02.2023, ora 10:00 – Depunerea contestațiilor;
 • până la 24.02.2023, ora 10:00 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la sediul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, pe site-ul spitalului:

Relații suplimentare se pot obține la Biroul resurse umane, Botoșani, strada Marchian nr. 11, telefon 0231/518.812, interior 1141.

Document atașat