Director financiar – contabil


Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș
Expiră in 1 zile, 22 ore


Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 31, județul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, perioadă determinată, conform Ordinului nr. 284/2007 completat cu Ordinul nr. 954/2017, funcţie specifică comitetului director.

 • Denumirea postului – director financiar – contabil
 1. Condiții de participare la concurs

La concurs/examen  se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs/examen

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie de pe diploma de licență în profil economic;
 4. curriculum vitae;
 5. adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. cazierul judiciar;
 7. declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. proiectul de specialitate.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul  de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depuerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

III. Tipul probelor de concurs

Concursul/Examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștintelor din legislația specifică postului;
 2. susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. interviul de selecție.

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Testul-grilă/Lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore.

Testul-grilă/Subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.

Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.

Candidații își aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs, și îl depun odată cu înscrierea la concurs.

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus la înscriere.

Evaluarea și susținerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

În urma susținerii orale a proiectului de specialitate, evaluării conținutului și a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Interviul de selecție are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând și rezultatele obținute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor și proiectul de specialitate, dacă respectivul candidat își va putea îndeplini obligațiile în noua funcție și dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienței profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor și cunoștințelor manageriale și ambițiilor profesionale.

Interviul de selecție se desfășoară în plenul comisiei de concurs/examen.

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială și la originea socială. Întrebările și răspunsurile se consemnează în scris prin grija secretarului comisiei de concurs și sunt semnate de către membrii comisiei și de candidat.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabilește, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaților se face pe baza mediei obținute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor, iar la menținerea egalității, pe baza notei obținute la interviul de selecție.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Candidații declarați admiși în urma concursului/examenului sunt numiți pe posturile pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului și încheie cu acesta contract de administrare, în conformitate cu prevederile actelor normative.

Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare a funcției de director financiar- contabil

 

Nr. crt. Activitatea Data/ora
1. Publicarea concursului 14.03.2023
2. Termen limită de depunere a dosarelor 27.03.2023, ora 15.00
3. Selecția dosarelor de concurs 28.03.2023
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 29.03.2023, ora 16.00
5. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor 30.03.2023, ora 16.00
6. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor acestora 31.03.2023
7. Proba scrisă 05.04.2023, ora 09.00
8. Afișarea rezultatelor probei scrise 05.04.2023,ora 16.00
9. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 06.04.2023, ora 16.00
10. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise și afișarea rezultatelor acestora 07.04.2023
11. Susținerea proiectului de specialitate 10.04.2023, ora 10.00
12. Interviu de selecție 10.04.2023, ora 13.00
17. Afișarea rezultatelor finale 10.04.2023, ora 16.00
18. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul final 11.04.2023, ora 16.00
19. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul final 12.04.2023

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, județul Maramureș, telefon: 0262/205.100, int. 2284, 0262/218.712.

Document atașat