Director financiar-contabil


Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, județul Gorj
Anuntul a expirat


Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, județul Gorj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, cu sediul în Târgu Cărbunești, Str. Eroilor nr. 51, județul Gorj, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar-contabil, vacant, pe perioadă determinată de 4 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice pentru directorul financiar-contabil sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 29.11.2022, ora 09.00 – proba scrisă, care constă în rezolvarea testului-grilă, respectiv data de 29.11.2022, ora 13.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, în data de 29.11.2022, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 21.11.2022.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești și se publică pe site-ul spitalului: www.spitalulcarbunesti.ro

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0253.378.165, interior 339, Biroul resurse umane, persoană de contact: Stoenescu Elena.