Director financiar-contabil


Spitalul de Recuperare Brădet, comuna Brăduleț, Județul Argeș
Expiră in 1 zile, 8 ore


Spitalul de Recuperare Brădet, situat în satul Brădetu, Strada Principală nr 1, comuna Brăduleț, județul Argeș, în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (2) titlul VII spitale din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, ale Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și de desfășurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor examerelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, anexă la Dispoziția nr. 371/04.08.2022 a președintelui Consiliului Județean Argeș, organizează, în data de 17.10.2022, ora 10.00, concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director, post contractual vacant, și anume:

 • director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice prevăzute de Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, modificat de art. 1 din O.A.R nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 284/2007, coroborate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director la spitalele publice din rețeaua Consiiului Județean Argeș, anexa la Dispoziția nr. 371/04.08.2022 a președintelui Consiliului Județean Argeș.

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea linei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face jncompatibjJi cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie după actul de identitate;
 3. copie după diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 4. curriculum vitae în format Europass;
 5. adeverință care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 6. cazierul judiciar;
 7. declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. proiectul de specialitate elaborat în conformitate cu prevederile 11 alin. (2) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, anexa la Dispoziția nr. 371/04.08.2022 a președintelui Consiliului Județean Argeș.

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 Times New Roman și trebuie să fie depus la înscriere.

Evaluarea și susținerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

Interviul de selecție are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând și rezultatele obținute la testul-grilă și proiectul de specialitate, dacă respectivul candidat își va putea îndeplini obligațiile în noua funcție, ținând cont de abilitățile de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, capacitatea managerială, cunoștințe despre activitatea spitalului.

Interviul de selecție se desfășoară în plenul comisiei de concurs/examen.

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială, origine socială.

întrebările și răspunsurile se consemnează în scris prin grija secretarului comisiei de concurs și sunt semnate de către membrii comisiei și de candidat.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul juridic – Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului de Recuperare Brădet, Jud. Argeș, după programul: luni-vineri, orele 9.00-14.00, până la data de 07.10.2022, ora 14.00.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 ore de la data comunicării rezultatului verificării, aceasta soluționându-se în termen de 24 ore de la data înregistrării la Secretariatul unității de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Concursul/examenul va avea loc în sala de ședințe a unității sanitare situată la parterul acesteia și va cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului pe durata a maximum 2 ore;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție

Probele se vor desfășura conform calendarului de concurs și se vor nota cu note de la 1 la 10.

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului, media finală cel puțin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 ore de la data afișării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 ore de la data înregistrării la Secretariatul unității.

Criteriul specific privitor la deținerea de către candidați a certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu beneficiază de o derogație în cazul de față, astfel potrivii art. 5 alin. (3) teza ultimă din Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, modificat de art. 1 din O.A.P. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 284/2007, cu excepția unităților cu paturi pentru care managementul a fost transferat către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările șl completările ulterioare (Spitalul de Recuperare Brădet, județul Argeș, funcționează în subordinea, precum și în administrarea Consiliului Județean Argeș).

Bibliografia de concurs din legislația specifică:

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată.
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicare 4.
 4. Legea nr. 153/2017 – Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 5. O.G. nr. 119/1991 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicare 1.
 6. Legea nr. 98/2016 – Legea privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică a acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 8. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
 9. O.M.F. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,
 10. G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Teme propuse pentru proiectul de specialitate – director financiar-contabil:

 1. îmbunătățirea structurii și organizării spitalului.
 2. Siguranța și satisfacția pacientului.
 3. îmbunătățirea managementului resurselor umane,
 4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital.
 5. Analiza situației economico-financiare a spitalului.
 6. Evaluarea spitalului din punctul de vedere al calității.
 7. Strategia managementului în domeniul achizițiilor.
 8. Strategia managementului în activitatea de investiții.
 9. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului.
 10. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului.

Structura proiectului de management:

Candidații aleg una din temele de mai sus și vor realiza un proiect de specialitate care vizează Spitalul de Recuperare Brădet într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14, care trebuie să fie depus la înscriere, conform structurii propuse:

 • Descrierea situației actuale a unității.
 • Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.
 • Identificarea problemelor critice.
 • Selecționarea unor probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute.
 • Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:
 • scop
 • obiective – indicatori
 • activități
 • definire
 • încadrare în timp – grafic Gantt;
 • resurse necesare – umane, materiale, financiare
 • responsabilități
 • rezultate așteptate
 • monitorizare – indicatori
 • evaluare – indicatori.

Grila de punctare a proiectului/lucrării de specialitate:

 • Forma de prezentare a proiectului – 1 punct.
 • Descrierea situației actuale a unității pe tema dată – 2 puncte
 • Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări -1,5 puncte.
 • Identificarea problemelor critice – 0,5 puncte.
 • Selecționarea unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute – 0,5 puncte.
 • Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată – 4,5 puncte.
 • Scop – 0,5 puncte.
 • Obiective – indicatori – 0,5 puncte.
 • Activități – 2,5 puncte:
 • Definire – 0,5 puncte.
 • Încadrare în timp – grafic Gantt – 0,75 puncte
 • Resurse necesare – umane, materiale, financiare – 0,75
 • Responsabilități – 0,5 puncte.
 • Rezultate așteptate – 0,5 puncte.
 • Monitorizare – indicatori – 0,25 puncte.
 • Evaluare – indicatori – 0,25 puncte.

Total: 10 puncte.

Prezentul anunț, alături de calendar bibliografie, metodologia de concurs/examen etc. se vor supune afișajului atât la avizier, cât și pe site-ul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Recuperare Brădet, localitatea Brăduleț, satul Brădetu, jud. Argeș, sau la telefon 0248/267755 (6), interior 244, Compartimentul juridic sau Biroul R.U.N.O.S.

Calendar concurs examen director financiar-contabil:

Nr.

crt

Activitate Data
1 Termen-limită depunere dosare la Registratura unității sanitare 07.10.2022, până la ore 14.00
2 Selecția dosarelor de concurs 10.10.2022, ore 11.00
3 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 10.10.2022, ore 15.00
4 Termen pentru depunere contestații privitor la selecția dosarelor 11.10.2022, orele 9.00-13.00
5 Soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor și afișarea rezultatului 12.10.2022, ore 11.00
6 Proba scrisă, test-grilă 17.10.2022, ore 10.00
7 Afișarea rezultatelor la proba scrisă – testul-grilă 17.10.2022, ora 15.00
8 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise – testul-grilă 18.10.2022, orele 9.00-13.00
9 Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise – testul-grilă 19.10.2022, ora 11.00
10 Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului, precum și interviul de selecție 20.10.2022, ora 11.00
11 Afișarea rezultatelor finale 20.10.2022, ora 15.00
12 Termen pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul final 21.10. 2022, între orele 9.00 și 14.00
13 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului final 24.10.2022, ora 11.00

Document atașat