Director financiar-contabil


Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” din Iaşi
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, cu sediul în lași, Bd. Independentei nr. 1, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, funcție vacantă, pe perioadă determinată 3 ani, după cum urmează: 1 post de director financiar-contabil.

Criteriile generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul va avea loc la sediul unității, Bd. Independenței nr. 1, și va cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – 25.05.2022, începând cu ora 09.00;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – 25.05.2022, începând cu ora 12.30;
 • interviul de selecție – 30.05.2022, ora 10.00,
 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – 27.05.2022, începând cu ora 09.00;
 2. susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – 27.05.2022, începând cu ora 12.30;
 3. interviul de selecție – 02.06.2022, ora 10.00.

Modificat conform M.O. 482, din data de 18 mai 2022.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretarul comisiei de concurs, în vederea certificării copiilor actelor cu originalele, ulterior se depun la Secretariatul spitalului, până la data de 13.05.2022, ora 16.00.

Detalii cu privire la conținutul dosarului de înscriere, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica vor fi afișate la avizierul unității și pe site-ul spitalului, www.spitalspiridon.ro

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgentă „Sf. Spiridon” Iasi, între orele 08.00 si 16.00, și la telefon 0232/240.822, int. 248.