Director financiar contabil


Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Constanța
Expiră in 1 zile, 23 ore


Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Constanța, organizează concurs, în conformitate cu art.181 din Legea nr 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile OMSP 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea postului vacant de:

 • Director financiar contabil.

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, următoarele criterii de participare:

Criteriile generale de participare:

 1. a) au domiciliul stabil in Romania;
 2. b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medical de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 4. d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

 Criteriile specifice sunt urmatoarele:

– pentru directorul financiar contabil

 • sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profilul economic;
 • au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
 • detin certificatul de atestare a cunostiintelor dobandite in domeniul Sistemului European de conturi, precum si cunoasterea reglementarilor europene in domeniu;

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte:

 1. cererea de inscriere;
 2. copia de pe actul de identitate, copii ale certificatelor de nastere, casatorie, dupa caz;
 3. copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
 4. curriculum vitae;
 5. adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat integritate comportamentala;
 8. declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;
 9. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 10. proiectul de specialitate;
 11. dovada platii taxei de concurs – 200 lei

Concursul cuprinde urmatoarele probe:

 • etapa de selectie a dosarelor de concurs-eliminatorie;
 • etapa de sustinere a probelor de evaluare:
 • proba scrisa, test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostințelor din legislatia specifica posturilor, conform bibliografiei afisate;
 • sustinerea proiectului de specialitate;
 • interviul de selectie;

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta, B-dul Tomis. Nr 145, dupa urmatorul calendar:

 • depunerea dosarelor de inscriere la concurs – pana la data de 08 decembrie 2022, ora 12.00
 • afisarea rezultatelor selecţiei dosarelor depuse – 09.12.2022, ora 12
 •  depunere contestaţii cu privire la selectia dosarelor – pana la data de 12.12.2022, ora 12
 • solutionarea si afisarea contestatiilor – 13.12.2022, ora 12
 • proba scrisă – 16.12.2022, ora 10
 •  afişarea rezultatelor la proba scrisă – 16.12.2022, ora 15
 • depunere contestatii proba scrisa – pana la data de 19.12.2022, ora 15
 • solutionarea si afisarea contestatiilor – 20.12.2022, ora 10
 • susţinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie – 21.12.2022, ora 10
 • afisare rezultatelor – 22.12.2022, ora 10

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie in termen de 24 ore de la data afişării.

Contestaţiile se soluţionează in termen de 24 ore;

Concursul se va desfăşura conform Metodologiei de concurs afişată la sediul unităţii şi pe pagina de internet.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS;

Temele-cadru pentru proiectul de management şi  bibliografia de concurs se află afişate la sediul unităţii (langă Serviciul RUNOS) şi pe site-ul instituţiei www.spitalulconstanţa.ro

Date de contact:

 • Adresă: Bd. Tomis nr. 145, CP 900591, Constanța
 • Telefon: 0241/616.784, Fax: 0241/662070; 0241 660 331.
 • WEB site: www.spitalulconstanţa.ro

Documente atașate

 1. Anunț concurs
 2. Bibliografie+teme proiect