Director financiar-contabil


Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara cu sediul în localitatea Timișoara, Bld. Liviu Rebreanu, nr. 156, județul Timiș organizează la sediul instituției, în conformitate cu Ordinul 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, completat cu Ordinul nr. 954/2017, de Ordinul Ministerului Sănătății nr.760/2022 cât și de prevederile OUG 80/16.06.2022, concurs pentru ocuparea funcției unice de Director Financiar-Contabil, după cum urmează:

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ criteriile generale și specifice:

Criteriile generale pentru funcția de Director Financiar-Contabil sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare;

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
 • proiectul de specialitate;
 • taxa înscriere concurs;
 • declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Calendar Organizare Concurs

 • 10.03.2023 publicare anunț
 • 13.03.2023 – 24.03.2023 preluare dosare, Birou Personal B06  (program:0900-1100, 1400-1500)
 • 27.03.2023 afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea admis sau respins)
 • 28.03.2023 depunerea contestațiilor selecției dosare concurs până la ora 1200
 • 29.03.2023 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale selecției dosare concurs (ora 1530)
 • 03.04.2023 ora 1000 proba scrisă în Amfiteatrul B
 • 04.04.2023 până la ora 1530 afișare rezultate probă scrisă
 • 05.04.2023 depunerea contestațiilor până la ora 1200
 • 06.04.2023 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale probei scrise până la ora 1500
 • 07.04.2023 susținerea proiectului de specialitate, ora 1000 Amfiteatrul B
 • 10.04.2023 până la ora 1530 afișare rezultatele probei de susținere a proiectului de specialitate
 • 11.04.2023 depunerea contestațiilor până la ora 1200
 • 12.04.2023 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale probei de susținere a proiectului de specialitate (ora 1530)
 • 13.04.2023 interviul de specialitate, ora 1000 Amfiteatrul B
 • 19.04.2023 afișare rezultate finale ora 1530
 • 20.04.2023 depunere contestații rezultate finale – până la ora 1200
 • 21.04.2023 soluționare contestații r și afișare rezultate finale, afișare rezultate finale până la ora 1530

Concursul/Examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Candidații își aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs, și îl depun odată cu înscrierea la concurs.

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus la înscriere.

Evaluarea și susținerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

În urma susținerii orale a proiectului de specialitate, evaluării conținutului și a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Interviul de selecție are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând și rezultatele obținute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor și proiectul de specialitate, dacă respectivul candidat își va putea îndeplini obligațiile în noua funcție și dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienței profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor și cunoștințelor manageriale și ambițiilor profesionale.

Interviul de selecție se desfășoară în plenul comisiei de concurs/examen.

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială și la originea socială.

Întrebările și răspunsurile se consemnează în scris prin grija secretarului comisiei de concurs și sunt semnate de către membrii comisiei și de candidat.

Probele se susțin în limba română. Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea proiectului și probei de interviu.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara, la Biroul Personal, Camera A6, telefon 0356433129, orele 09.00-11.00, 14.00-15.00

Documente atașate