Director financiar-contabil


Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” din Braşov
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”, cu sediul în Brașov, strada George Barițiu nr. 36, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, conform Ordinului nr. 284/2007, completat cu Ordinul nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director:

 • denumirea postului: director financiar-contabil – post vacant contractual, pe perioadă determinată.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;

-au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 11.10.2022, ora 10.00, la sediul instituției;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție în data de 13.10.2022, ora 10.00, la sediul instituției.

Dosarele de concurs se depun la sediul unității, la Serviciul R.U.N.O S , până la data de 29 septembrie 2022, de luni până vineri, între orele 7.30 și 14.00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0368202011, Serviciul R.U.N.O.S. și pe pagina de internet a unității: www.maternitatea.ro

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov, str. G. Bariţiu nr. 36, Judeţul Braşov, telefon 0368/202.011, e-mail: runos@maternitatea.ro.

Document atașat