Director financiar – contabil


Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, județul Dolj
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova organizează concurs pentru ocuparea funcției de director financiar- contabil în cadrul Comitetului Director, la sediul spitalului din Calea București nr. 99, în perioada 19.05.2022 – 28.06.2022, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.P. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordinului M.S. nr. 954/2017.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

 • Proba scrisă, în data de 15.06.2022, ora 10.00.
 • Susținerea proiectului de specialitate, în data 17.06.2022, ora 10.00.
 • Interviul de selecție, îh data de 21.06.2022, ora 10.00.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale și specifice:

Criterii generale

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. adeverință din care să rezulte că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândi;eîn domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.*
 • Cu excepția unităților sanitare publice cu paturi pentru care managementul a fost transferat către autoritățile administrației publice locale și către primăria Municipiului București, conform prevederilor _egii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 19.05.2022 – 06.06.2022, zilnic, între orele 9.00 și 15.00, la sediul spitalului.

Bibliografia de concurs, temele pentru proiectul de specialitate și structura acestuia se vor afișa la sediul spitalului și pe site-ul spitalului.

Persoanele interesate să participe la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil pot obține informații suplimentare:

 • la sediul spitalului – Secretariat, telefon 0251.431189;
 • la secretarul comisiei de concurs, ec. Godinei Viorica Manuela, telefon 0251.597857, interior 163;
 • de pe site-ul spitalului: scnpc.ro, secțiunea: Organizare, apoi Evenimente/Anunturi/Concursuri.