Director financiar-contabil


Spitalul Clinic C.F Iași
Expiră in 13 zile, 15 ore


Spitalul Clinic C.F Iași, cu sediul în mun. Iași, str. G. Ibrăileanu nr. 1, județul Iași, organizează concurs, în conformitate cu prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, OMS nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare aduse de OMS nr. 954/2017, pentru ocuparea funcției de director financiar- contabil.

Concursul/examenul se va desfășura la Spitalul Clinic C.F. Iași, din str. Garabet Ibrăileanu nr. 1, județul Iași, și va cuprinde următoarele etape:

 • etapa de selecție a dosarelor de concurs – eliminatorie, organizată în data de 19 august 2022;
 • etapa de susținere a probelor de evaluare:
 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din bibliografia de concurs, organizată în data de 29 august 2022, ora 10.30;
 • proba de susținere a proiectului de specialitate: 30 august 2022, ora 14.00;
 • interviul de selecție.

Candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs în perioada 04.08,2022 – 18.08.2022, ora 14.00, la sediul unității, din strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Biroul resurse umane.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale și specifice de participare:

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu ori în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Documentele solicitate candidaților, bibliografia de concurs, temele-cadru pentru proiectul de specialitate sunt afișate la sediul unității și pe site-ul acesteia.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic C.F. Iași, Biroul RUS, persoana de contact: Ipate Rodica, telefon: 0232/410.420 sau 0232/264.013, tel./fax: 0232/264.013, e-mail: spitalcfiasi@yahoo.com.

Documente atașate