Director financiar-contabil


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae”, Roman, județul Neamț
Anuntul a expirat

Având în vedere prevederile:

 • Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice;
 • O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Regulamentului privind stabilirea principiilor și criteriilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 439/27.10.2020;
 • Legii nr. 53/2003 Codul muncii;
 • adresa Consiliului Județean nr.2030/17.05.2022 prin care s-a aprobat scoaterea la concurs a postului,

Organizează în perioada 10-13.04.2023 concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată de 4 ani, de Director financiar-contabil în cadrul compartimentului Comitet Director, la sediul Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman, din localitatea Roman , strada Ion Nanu, numărul 4, județul Neamț.

Condiții generale de participare la concurs:

 1. a)au domiciliul stabil în România;
 2. b)nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. d)nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. b)au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Dosarul de concurs va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere – document tipizat furnizat de catre unitate;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale ;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. i) proiectul de specialitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman, str. Ion Nanu, nr. 4, până la data de 03.04.2023, ora 1500.

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afișează pe site-ul spitalului și la avizierul unității în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere, adica până la data de 04.04.2023, ora 1500. Contestatiile la selectia dosarelor se pot depune până la data de 05.04.2023, ora 1500, si se solutioneaza si afiseaza la sediul si pe site-ul unitatii in termen de maxim 24h.

Concursul va consta în test-grila sau lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului, susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului și a unei probe interviu.

Lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului va avea loc în data de 10.04.2023, ora 1000, la sediul spitalului din Roman, str. Ion Nanu, nr. 4. (în cazul în care vor interveni modificări referitoare la ora și locația desfășurării concursului, acestea vor fi afișate la avizierul spitalului și pe pagina de internet a acestuia).

Se pot prezenta la etapa următoare numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

Rezultatul probei lucrării scrise de verificare a cunoștințelor se afișează pe site-ul spitalului și la avizierul unității la data de 11.04.2023.

Sustinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului va avea loc în data de 12.04.2023, ora 1000, la sediul spitalului din Roman, str. Ion Nanu, nr. 4.

Rezultatul probei sustinerii proiectului de specialitate se afișează pe site-ul spitalului și la avizierul unității până la data de 12.04.2023, ora 1500.

Interviul de selecție va avea loc în data de 13.04.2023, ora 1000, la sediul spitalului din Roman, str. Ion Nanu, nr. 4.

Rezultatul final se afișează pe site-ul spitalului și la avizierul unității până la data de 13.04.2023, ora 1500. Depunerea contestatiilor la rezultatul final (exceptie facand interviul de selectie) se pot depune până la data de 18.04.2023, ora 1500, si se solutioneaza si afiseaza la sediul si pe site-ul unitatii in termen de maxim 24h.

Candidații vor fi declarați admiși în funcție de punctajul final (media aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba sustinerii proiectului de speciaitate și la proba interviului).

Tematica, bibliografia și temele de proiect sunt cele prevăzute în anexa la prezentul anunț.

Informații suplimentare se pot obține la sediul unității din Roman, str. Ion Nanu, nr. 4, tel. 0721-216765, e-mail: salarizare.spsnroman@gmail.com sau pe site-ul unității www.spsnroman.ro.

document atașat