Director financiar-contabil


Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași organizează concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL, în conformitate cu art. 181 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, OMS nr. 284/2007, cu modificările și completările aduse de OMS 954/2017 și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 921/09.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului-intern privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director.

 1. Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași, din munc. Iași, strada Octav Botez nr. 2, jud. Iași.

2.Concursul cuprinde următoarele probe:

2.1) etapa de selecție a dosarelor de concurs – eliminatorie, organizată în data de 29.03.2023 ora 12,00;

2.2) etapa de susţinere a probelor de evaluare:

 • proba scrisă, un/o test-grilă/lucrare scrisă  de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului afişată la sediul unității, organizată în data de 05.04.2023 ora 10,00;
 • proba de susţinere a proiectului de specialitate, organizată în data de 11.04.2023 ora 09,00;
 • interviul de selecţie, organizat în data de 11.04.2023 ora 13,00.

Anunțul privind organizarea concursului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cotidianul Evenimentul Regional al Moldovei, în data de 14.03.2023 și se afișează pe site-ul www. infectioase.ro, pe portalul www. posturi.gov.ro și la sediul unității conform art. 5 din OMS nr. 284/2007.

 1. Dosarele de înscriere se depun până pe 28.03.2023 cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru susținerea concursului, la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași, din munc. Iași, strada Octav Botez nr. 2, jud. Iași, Serviciul Resurse Umane, între orele 8:00 – 15:00.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale și specifice de participare:

criterii generale:

 • a) au domiciliul stabil în România;
 • b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

criterii specifice pentru director financiar contabil:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Anunțul detaliat privind organizarea concursului se afișează pe site-ul www. infectioase.ro și la sediul unității conform art. 5 din OMS nr. 284/2007.

Relații suplimentare  se pot obține de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs – Pocneț Anișoara la telefon nr.0232-267719 int.107.

 

                     M A N A G E R,

 Șef lucr.dr. ROȘU MANUEL-FLORIN

 

ŞEF SERVICIU  RUNOS,                    POCNEŢ ANIŞOARA

 

document atașat