Director de îngrijiri


Spitalul Județean de Urgență Brăila
Expiră in 14 zile, 17 ore


Spitalul Județean de Urgență Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S.P. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Județean de Urgență Brăila, cu sediul în Brăila, Șos. Buzăului n’. 2, județul Brăila, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director de îngrijiri, vacant, pe perioadă determinată de 4 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea:
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali cu grad principal;
 • dețin gradul principal de cel puțin doi ani;
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri al unității se va organiza în data de 24.03.2022, la sediul spitalului, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 24.08.2022, ora 09.00;
 • susținerea proiectului de specialitate în data de 24.08.2022, ora 12.00;
 • interviul de selecție în data de 24.08.2022, ora 13.00.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.08.2022, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul

Spitalului Județean de Urgență Brăila și se publică pe site-ul spitalului: www.spitalbraila.ro/cariere

Relații suplimentare se pot obține la telefonul: 0239/692.222, interior 2184 – Biroul resurse umane, persoană de contact: consilier juridic Patarlageanu Mariana, telefon 0744.897.217.