Director de îngrijiri


Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, București
Expiră in 11 zile, 9 ore


În conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfãsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul Oncologic Bucureşti “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” organizează concurs pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de Director de îngrijiri.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • a)candidaţii au domiciliul stabil în România;
 • b)nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • d)nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt asistenți medicali generaliști principali;
 • au cel puțin doi ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • a)cererea de înscriere;
 • b)copie de pe actul de identitate;
 • c)copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • d)copie de pe certificatul de absolvire a examenului de grad principal;
 • e)curriculum vitae;
 • f)adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • g)cazierul judiciar;
 • h)declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • j)proiectul de specialitate .

Notă: Proiectul de specialitate va fi realizat individual de către candidat, în conformitate cu temele afişate în anexa anunţului, într-un volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate la calculator cu fonduri de 14 şi trebuie să fie depus la înscriere.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs – Dna Cons. Jur. Maria Luiza Niţu (Oficiul Juridic), în perioada 25.01.2023  – 10.02.2023,  intre orele 9.00 – 14.30. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere (cererea TIP) se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul Comisiei de concurs.

Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • a)test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului, probă eliminatorie;
 • b)susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • c)interviul de selecție, în scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei;

Concursul se va desfăşura la sediul Institului Oncologic Bucureşti “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”  în Şos. Fundeni nr. 252, sector 2, Bucureşti, după următorul calendar:

 

20.01.2023

 

Publicarea anunţului de concurs

 

25.01.2023 – 10.02.2023

 

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs

 

14.02.2023

 

Selectia dosarelor depuse de candidați.

 

15.02.2023 orele 15.00

 

Afișarea rezultatelor etapei de selecție a dosarelor de înscriere

 

17.02.2023 orele 15.00

 

Termen limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatele etapei selecţia dosarelor de înscriere

 

 

 

20.02.2023  orele 15.00

 

 

Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse privind rezultatele etapei de selecție a dosarelor de înscriere

 

23.02.2023 orele 09.00

 

Desfășurarea probei scrise

 

23.02.2023 orele 12.00

 

Susținerea proiectului de specialitate.

 

23.02.2023 orele 14.00

 

Interviul de selecție

 

24.02.2023 orele 14.00

 

Afișarea rezultatelor finale ale concursului

 

01.03.2023

 

Termen limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatele finale ale concursului

02.03.2023  Afișarea rezultatelor finale ale concursului după soluționarea eventualelor contestațiilor.

Documente atașate