Director adjunct S II


Filarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca
Anuntul a expirat


Filarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca organizează concurs, în baza Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 şi respectând prevederile O.U.G. 80/2022,  la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de director adjunct S II, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • studii superioare în unul din domeniile: ştiinţe juridice, marketing, studii economice – specializarea marketing;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
 • experienţă în funcţii de conducere de minim 5 ani.
  • Constituie avantaj deţinerea unui titlu de doctor sau a calităţii de doctorand.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 noiembrie 2022, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Filarmonica de Stat „Transilvania”, Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, telefon: 0264/430.060.

Documente atașate

 1. anunt concurs dir adj final
 2. bibliografie adjunct
 3. formular inscriere la concurs