Contabil șef gr.II


Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, comuna Clinceni, județul Ilfov
Expiră azi


Anunt


1. Postul pentru care se organizează concurs:

Contabil șef gradul II în structura Financiar-contabil din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
(1 post pe durată nedeterminată, normă întreagă, timpul de lucru: 8 ore/5 zile pe săptămână)
3.2. Condițiile specifice prevăzute în fișa de post:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
– Studii unversitare de master în domeniul economic ;
– Certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi (SEC);
– Vechime în muncă şi în specialitatea: 8 ani ;
– Cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel foarte bun;
– capacitate de analiză și sinteză;
– abilităţi şi aptitudini manageriale;
– apt psihologic – declarat de laboratorul psihologic din MApN;
– apt medical în conformitate cu Fişa de aptitudine (medicina muncii) – eliberată de cabinetul medical de medicină a muncii din rețeaua sanitară a MApN.
– nivelul de acces la informații clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
– încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face în condițiile declarării apt psihologic și medical, precum și obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, conform legislației în vigoare.
6. Calendarul de desfășurare a concursului:

B. Calendarul activităţilor specifice necesare ocupării prin concurs sau examen a postului de contabil șef gradul II în structura Financiar-contabil din Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare.

Nr.
crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 18-29.09.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
2. Selecţia dosarelor de concurs 02.10.2023, ora 15.00
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 03.10.2023, ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs. 04.10.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
5. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor. 05.10.2023,
până la ora 15.00
6. Desfăşurarea probei scrise 20.10.2023, intervalul orar
10.00-13.00
7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise 23.10.2023,
până la ora 13.00
8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 23.10.2023, ora 13.00- 24.10.2023, ora 13.00, în timpul orelor de program al unității Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor. 24.10.2023,
până la ora 15.00
10. Susținerea interviului 26.10.2023,
începând cu ora 10.00
11. Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu. 27.10.2023,
până la ora 15.00
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului. 30.10.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea rezultatului soluţionării acestora. 31.10.2023,
până la ora 15.00
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 01.11.2023,
până la orele 15.00
15. Inițierea demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, pentru candidatul declarat „Admis”. 03.11.2023, ora 10.00
16. Efectuarea controlului psihologic şi medical Începând cu data de 06.11.2023
17.
Prezentarea la post.
În termen de max.15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

– dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c. Dascălu Roxana nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144;
– informații suplimentare se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa de e-mail acttm.acttm.ro sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144, persoană de contact p.c.c. Dascălu Roxana.
– prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
– pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligația să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștință pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menționat.
– avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „ADMIS” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de conducere de personal civil contractual de contabil șef gradul II în structura Financiar-contabil, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștința pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menționat.
– toate activitățile se vor desfășura la sediul Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare, cu sediul în strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144.