Contabil șef


Unitatea militară 02547 București
Anuntul a expirat


Anunt


Contabil șef – 1 post
Condiții specifice :
1.Absolvent/ă cu diplomă de licență a studiilor în domeniul economic cu specializarea Management Financiar-Contabil.
2.Cunoştinţe de operare /programare pe calculator (necesitate și nivel): Operare în Microsoft Office, Windows, Exebuget și Forexebug, nivel RIDICAT.
3. abilități de negociere și comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres și capacitate managerială.
4.Vechimea în specialitatea studiilor economice-8 ani
5.La art 19, lit b^2 și b^3 din Legea 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se prevede obligativitatea deținerii Certificatului pentru Sistemul European de Conturi pentru persoanele care urmează să ocupe postul de conducător al compartimentului financiar – contabil, contabil șef.
Concursul se va desfăşura după următorul calendar:
– Proba scrisă în data de 29.09.2023, ora 1000
– Interviul în data de 09.10.2023, ora 1000
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
s formular de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 02547 Bucureşti;
s copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate ȋn termen de valabilitate;
s copia certificatului de căsătorie sau a altui act prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
s copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
s copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
s certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi ȋnlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, originalul trebuind a se prezenta cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise a concursului;
s adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
s curriculum vitae – model european;
s acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Dosarele se depun la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Unității militare 02547 București.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:22.09.2023, ora 1400.
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Nr.
Crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 04-22.09.2023
Intervalul orar 0900-1400 Telefon: 021.667.20.98
2. Selecţia dosarelor de concurs 25.09.2023
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 26.09.2023 ora 1400
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 27.09.2023
Intervalul orar 0900-1400 Telefon: 021.667.20.98
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 28.09.2023 ora 1400
6. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba srisă 29.09.2023 ora 1000 Telefon: 021.667.20.98
7. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrisă 04.10.2023 ora 1400
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 05.10.2023
Intervalul orar 0900-1400 Telefon: 021.667.20.98
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 06.10.2023 ora 1400
10. Susţinerea probei interviului 09.10.2023 ora 1000 Telefon: 021.667.20.98
11. Notarea interviului afişarea rezultatelor interviului 10.10.2023 ora 1400
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 11.10.2023
Intervalul orar 0900-1400 Telefon: 021.667.20.98

13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului soluţionării acestuia 12.10.2023 ora 1400
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 13.10.2023 ora 1400
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: U.M.02547 București, str.slt.Godeanu C-tin, nr. 121-129, sector 1, tel. 021.667.20.98, e-mail um02547@mapn.ro.