Contabil debutant


Şcoala Gimnazială Nr. 1, satul Slivna, comuna Berești Meria, judeţul Galați
Expiră in 8 zile, 11 ore


Şcoala Gimnazială Nr. 1, satul Slivna, judeţul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale, de execuție, temporar vacante, de contabil S, debutant.


Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • cunoștințe de operare în sistemul FOREXEBUG, SEAP;
 • cunoștințe de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Office (Word, Excel), Internet Explorer, baze de date;
 • cunoștințe avansate de operare PC: Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Access).


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2022, ora 12.00: proba scrisă;
 • 13 decembrie 2022, ora 15.30: proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Şcoala Gimnazială Nr. 1, satul Slivna, comuna Berești Meria, Str. Principală, nr. 119A, judeţul Galaţi, telefon/fax: 0236/342.585, e-mail: scoala.slivna@gmail.com.

Documente atașate