consilier (S), debutant,


CASA JUDETEANA DE PENSII IASI
Anuntul a expirat


Anunt


pentru perioada 16.10.2023 – 31.08.2024:
– consilier (S), debutant – număr posturi: – 4;
– referent (M), debutant – număr posturi: – 3;
pentru perioada 16.10.2023 –26.06.2024:
– consilier (S), debutant – număr posturi: – 1 – titularul de post se află în concediu de creștere copil;
pentru perioada 16.10.2023 –19.08.2024
– consilier (S), debutant – număr posturi: – 1 – titularul de post se află în concediu de creștere copil;

I. INFORMAŢII
Prezentare succintă: activităţi în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii în vederea eficientizării operaţionale şi serviciile electronice avansate pentru sistemul naţional de pensii prin digitalizare şi recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii care se desfăşoară până la data de 31.08.2024 (obiectivul general, durata)
 Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

II. OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE
Candidaţii vor fi selectaţi conform Procedurii operaţionale pentru ocuparea posturilor suplimentare din Casele Teritoriale de Pensii.

III. CONDIŢII GENERALE:
Candidatul:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) este de acord sa-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

Condiţii specifice: – Consilier (S) debutant
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul: ştiințe economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative; precum şi în domeniul de licenţă: matematică, fizică sau informatică.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

Condiţii specifice: – Referent (M) debutant
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă: nu este necesară vechime.