CONSILIER, S, DEBUTANT- 6 posturi și referent, m, debutant-1 post


Casa Județeană de Pensii Bacău
Anuntul a expirat


Anunt


– CONSILIER (S), debutant – număr posturi: – 6
– REFERENT (M), debutant – număr posturi: – 1

1. CONDIŢII GENERALE:
Candidatul:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) este de acord sa-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

CONDIŢII SPECIFICE:
Consilier (S) debutant:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.
Referent (M) debutant:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă: nu este necesară vechime.

2. PROBELE CONCURSULUI:

Etapa 1 – (selecția dosarelor)
verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor – probă eliminatorie.
Lista dosarelor candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă este publicată la sediul Casei Județene de Pensii Bacău si pe pagina web a acesteia.
Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Casei Judeţene de Pensii Bacău în termen de 24 ore de la data publicări rezultatelor acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Casei Judeţene de Pensii Bacău si pe pagina web: www.cjpbacau.ro-Secțiunea Concursuri, în termen de 24 de ore.
Candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor vor participa la următoarea etapă – etapa 2:

Etapa 2 – (proba scrisă).
Va fi susținută în data de 27.09.2023, ora 10.00.
Locul desfășurării probei scrise va fi afișat la sediul instituției și pe pagina de internet www.cjpbacau.ro-Secțiunea Concursuri în momentul afișării rezultatului probei de selectare a dosarelor.
Această probă este de asemenea eliminatorie, la proba scrisă urmând a participa persoanele care au obtinut calificativul ”admis” la selecția dosarelor.
Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul sediul Casei Judeţene de Pensii Bacău în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Etapa 3 – ( interviul)
Presupune verificarea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare îndeplinirii atribuțiilor postului.
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
În urma susținerii interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 100 de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

În cadrul interviului realizat vor putea face obiectul evaluării și următoarele competențe:
– capacitate de lucru în echipă;
– orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;
– capacitate de analiză şi sinteză;
– capacitate organizatorică şi administrativă;
– capacitatea de utilizare a documentelor;
– cunoștințe operare calculator (probă practică).
În cadrul probei de interviu se vor verifica obligatoriu cunoștințele de operare PC.

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
Comunicarea rezultatelor privind ”interviul” se face prin afişare la sediul sediul Casei Judeţene de Pensii Bacău și pe pagina web www.cjpbacau.ro-Secțiunea Concursuri în ziua desfășurării probei.

Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul sediul Casei Judeţene de Pensii Bacău în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatul final al concursului și publicarea acestuia
Rezultatele concursului se vor consemna într-un proces verbal semnat de către toți membrii comisiei de concurs elaborat ca urmare a desfăşurării probelor de evaluare. Comisia va stabili clasamentul candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor acordate.
La medii egale, în vederea stabilirii candidatului selectat în vederea încadrării, comisia de concurs va proceda la invitarea acestora la un nou interviu.
Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul sediul Casei Judeţene de Pensii Bacău în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor finale, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale în urma soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Casei Judeţene de Pensii Bacău si pe pagina web www.cjpbacau.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau “respins”.

1. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:
Candidaţii vor depune documentele la sediul Casei Judeţene de Pensii Bacău din str.Ioniţă Sandu Sturza, nr. 63, loc. Bacău, jud. Bacău, până la data de 20.09.2023, ora:16:30.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Telefon: 0234/511366 -int.129, fax: 0234/510085, e-mail: ionela.lipovanu@cnpp.ro
Persoana de contact: Lipovanu Ionela, Inspector superior- Birou Juridic și Resurse Umane.

La depunerea dosarului de concurs se va aloca un număr de înregistrare fiecărui candidat, număr ce va fi folosit la identificarea acestuia la afișarea rezultatelor la probele de concurs.
Dosarele transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse.

IV. DOSARUL DE CONCURS:
Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 2 la anunţul de concurs;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);
g) Declarație prin care-și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr.3).

Documentele doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.