consilier pentru afaceri europene – expert tehnic


Ministerul culturii - unitatea de management a proiectului
Anuntul a expirat


Anunt


Denumirea postului: consilier pentru afaceri europene – expert tehnic, post vacant, perioadă determinată (regim hibrid)
Numărul de posturi: 1
Condiții specifice de participare la concurs:
 Studii de specialitate/experiență/vechime în muncă:
• Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 în domeniul științelor inginerești sau în arhitectură sau urbanism;
• Minimum 5 ani experiență în execuția de lucrări/monitorizarea execuției lucrărilor/dirigenție de șantier, din care minimum 2 ani experienţă în execuția de lucrări/monitorizarea execuției lucrărilor/dirigenție de șantier la monumente istorice;
• Minimum 1 an experiență în procesul de evaluare, supervizare și/sau implementare proiecte/contracte de execuție lucrări cu finanțare externă rambursabilă/nerambursabilă;
• Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA/ANC sau alte specializări universitare (licență,master, postuniversitare) în domeniul managementului proiectelor sau restaurării monumentelor istorice constituie avantaj în caz de punctaj egal.
 Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
• Deține cunoștințe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.
 Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: engleză nivel mediu
 Abilități, calități şi aptitudini necesare:
• Capacitate de analiză și sinteză;
• Capacitate de lucru în echipă;
• Capacitate de lucru în condiții de stres;
• Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
• Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
• Experiență în prelucrarea informațiilor;
• Capacitatea de a îndeplini mai multe sarcini în același timp;
• Capacitate de planificare, prioritizare și administrare eficientă a timpului;
• Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
• Abilități de planificare și utilizare eficientă a resurselor;
• Orientare spre obținerea de rezultate printr-o utilizare optimă a resurselor;
• Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.
 Cerințe specifice:
• Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
• Disponibilitate pentru delegări.
Calendarul de desfășurare a concursului:
o termenul de depunere a dosarelor: 21.09.2023, ora 16:30
o rezultatele selecției dosarelor: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
o proba scrisă: 29.09.2023, ora 09:00, sala H-D-06 (demisol – sediul Ministerului Culturii)
o afişarea rezultatelor de la proba scrisă: în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei
o proba interviu: 04.10.2023
o afișarea rezultatelor de la proba interviu: în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503, persoană de contact: Alexandra Brega, tel: 021.222.84.79, e-mail: office@umpcultura.ro.
Detalii legate de concurs se găsesc pe site-ul www.umpcultura.ro la secțiunea Oportunități de angajare.