Consilier juridic (ofițer, cu gradul de căpitan) – 6 posturi


Ministerul Apărării Naționale - Direcția Audit Intern București
Expiră in 12 zile, 16 ore


Ministerul Apărării Naționale – Direcția generală juridică, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante de ofițer, cu gradul de căpitan, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017, cu modificările și completările ulterioare, funcții în cadrul Centrului asigurare procesuală teritorială, structură subordonată nemijlocit Direcției generale juridice, după cum urmează:

 1. Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 1):
 • locație birou: Brigada 15 Mecaniza .Podu înalt” – municipiul lași:
 • armă: justiție militară (28);
 • specialitate militară: justiție militară (115);
 • gradul funcției: căpitan;
 • gradul maxim care poare fl acordat: căpitan.
 1. Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 3):
 • locație birou: Centrul Militar Județean Suceava – municipiul Suceava;
 • armă: justiție militară (28);
 • specialitate militară: justiție militară (115);
 • gradul funcției: căpitan;
 • gradul maxim care poare fi acordat: căpitan.
 1. Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 8):
 • locație birou: Cercul Militar Ploiești – municipiul Ploiești;
 • armă: justiție militară (28);
 • specialitate militară: justiție militară (115);
 • gradul funcției: căpitan;
 • gradul maxim care poare fl acordat: căpitan.
 1. Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 9):
 • locație birou: Căminul militar de garnizoană Pitești – municipiul Pitești;
 • armă: justiție militară (28);
 • specialitate militară: justiție militară (115);
 • gradul funcției: căpitan;
 • gradul maxim care poare fi acordat: căpitan.
 1. Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 10):
 • locație birou: Divizia 4 Infanterie „Gemina” – municipiul Cluj-Napoca;
 • armă: justiție militară (28);
 • specialitate militară: justiție militară (115);
 • gradul funcției: căpitan;
 • gradul maxim care poare fi acordat: căpitan.
 1. Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 13):
 • locație birou: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” – municipiul Alba lulia;
 • armă: justiție militară (28);
 • specialitate militară: justiție militară (115);
 • gradul funcției: căpitan;
 • gradul maxim care poare fi acordat: căpitan.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


Candidații pot proveni din:

 • ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivaîentă;
 • maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari;
 • persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională;
 • persoane care nu dețin grad militar.

Nivelul minim, domeniul și specializarea studiilor necesare încadrării funcțiilor vacante:

 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licență/echivalență sau studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență (ciclul I Bologna) în domeniul drept, specializarea drept, respectiv specializarea drept european și internațional.

Condițiile prevăzute de legislația specifică domeniului de activitate pentru exercitarea profesiei:

 • nu este cazul.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 septembrie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

Testele eliminatorii de aptitudini:

 • evaluarea psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică: în perioada 17.10.2022 – 21.10.2022:
 • se vor desfășura la sediul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Breaza, adresa: orașul Breaza, Strada Republicii nr. 75, județul Prahova;
 • examinarea medicală: în perioada 24-28.10.2022,
 • se desfășoară în cadrul unităților sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale – la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al MApN „Academician Ștefan Milcu”, București.

Data, ora și locul de desfășurare a testului scris – se va susține, pentru fiecare funcție în parte, după cum urmează:

 • 11.2022, începând cu ora 10.00, pentru funcțiile de execuție: consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 1), consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 3) și consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 8), la sediul Direcției generale juridice, București, strada Izvor nr. 110, sectorul 5;
 • 11.2022, începând cu ora 10.00, pentru funcțiile de execuție: consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 9), consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 10) și consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 13), la sediul Direcției generale juridice, București, strada Izvor nr. 110, sectorul 5.

Dosarele de concurs:

 • se depun la sediul Direcției generale juridice, București, strada Izvor nr. 110, sectorul 5, persoană de contact Bahnean Gheorghe – secretar, telefon 021.402.34.00 – interior 1011/535;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Ministerul Apărării Naționale – Direcția generală juridică, strada Izvor nr. 110, sectorul 5, București, telefon 021.402.34.00 – interior 1011/535.