Consilier juridic, inspector de specialitate și șofer (3 posturi)


Clubul Sportiv Municipal București
Expiră in 13 zile, 16 ore


Clubul Sportiv Municipal București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier juridic, grad IA, poziția 9 din statul de organizare – Biroul juridic și resurse umane;
 • inspector de specialitate IA, poziția 32 din statul de organizare – Serviciul administrativ și registratură;
 • șofer M; G I, poziția 35 din statul de organizare – Serviciul administrativ și registratură.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • consilier juridic, grad IA, poziția 9 din statul de organizare – Biroul juridic și resurse umane:
  • studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
  • minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • inspector de specialitate IA, poziția 32 din statul de organizare – Serviciul administrativ și registratură:
  • studii universitare, absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime în muncă: minimum 15 ani.
 • șofer M; G I, poziția 35 din statul de organizare – Serviciul administrativ și registratură:
  • studii medii/generale;
  • permis de conducere cat. B și D; atestat transport persoane; card tahograf;
  • experiență în meseria de șofer categoria B: minimum 5 ani și categoria D: minimum 3 ani.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • Proba scrisă se va desfășura în data de 25 august 2022, după cum urmează:
  • ora 09.00 pentru postul de consilier juridic – Biroul juridic și resurse umane;
  • ora 12.00 pentru postul de inspector de specialitate – Serviciul administrativ și registratură;
  • ora 15.00 pentru postul de șofer – Serviciul administrativ și registratură.
 • Proba interviu: 31 august 2022.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Clubul Sportiv Municipal București, cu sediul în București, calea Vitan nr. 242, etaj 1, sector 3, e-mail: office@csmbucuresti.ro.