Consilier juridic grad profesional IA, Șef depozit treaptă profesională I, secretar, bufetier


Complexului Sportiv Național Lia Manoliu, București
Expiră in 2023-09-29


AnuntConcurs ANULAT la cererea instituției angajatoare!


 

Având în vedere existența unor posturi vacante de execuție la nivelul serviciilor din cadrul Complexului Sportiv Național Lia Manoliu București și faptul că instituția Complex Sportiv Național Lia Manoliu București se confruntă cu lipsa acută de personal;
În conformitate cu:

– Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Vă supunem spre aprobarea, organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a urmatorelor posturi vacante:

Serviciul Economic

● 1 post de consilier juridic grad profesional IA

Serviciul Baze Sportive Refacere Recuperare

● 1 post de șef depozit treaptă profesională I

Serviciul Resurse Umane Administrativ Secretariat Relații Publice

● 1 post de secretar

Serviciul Alimentație

● 1 post de bufetier

În vederea participării la concurs candidații vor depune dosarele începând cu data de 18.09.2023 până la data de 29.09.2023 inclusiv, între orele 09.00 – 14.00 (luni – joi), 09.00 – 12.00 (vineri), la sediul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, din Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, clădirea administrativă, la secretarul comisei de concurs dna Stoica Alina.

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Actele menționate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii acestora.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Candidatul:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiții specifice pentru ocuparea postului de Consilier juridic grad profesional IA

• Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
• Minim 15 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
• Posedă cunostințe juridice temeinice;
• Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverență;
• Confidențialitate, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, inițiativă;

Bibliografie Consilier juridic grad profesional IA

• Legea contabilitații nr.82/1991 republicată și actualizată;
• Ordin 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilitatii instititiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
• Legea nr.500/2002 privind finanțele publice;
• Legea 227/2015 privind codul fiscal actualizată;
• Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă;
• Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
• Ordin 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
• Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
• Regulamentul Intern al Complexului Sportiv National “Lia Manoliu” București;
• Regulamentul de organizare și funcționare a al Complexului Sportiv National “Lia Manoliu” București;
• Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 – Codul Administrativ;
• Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile și completările ulterioare;
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotărârea nr. 576/2023 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Sport;

Tematica Consilier juridic grad profesional IA

• Avizare asupra legalitătii măsurilor ce urmează a fi luate de administrația institutiei în desfășurarea activității;
• Reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești, instanțe arbitrare, notari publici, executori judecătoresti, organe de urmărire penală, sau în fața oricăror organe ale puterii sau administrației de stat;
• Analiza situației debitorilor și a clienților neîncasați, urmărind luarea de măsuri legale pentru reducerea numărului acestora;
• Respectarea legislației muncii în ce privește încadrarea, salarizarea, precum și a oricăror drepturi ce se cuvin acestora;
• Urmărirea situției contractelor aflate în derulare;

Condiții specifice pentru ocuparea postului de Șef depozit treaptă profesională I

• Studii medii la o instituţie de învăţământ din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de
bacalaureat recunoscută de Ministerul Educaţiei;
• Vechimea în muncă minim 8 ani;
• Capacitate de exercitare a atributiilor în regim scăzut de autonomie;
• Capacitate de efort intelectual mediu, aptitudini de comunicare, capacitate de lucru în echipă;
• Capacitate de efort fizic, comportament sigur și echilibrat în situații de criză;
• Capacitate de păstrare a confidentialității/obligația respectării secretului de serviciu;
• Cerințe specifice: detașare, delegare;

Bibliografie Șef depozit treaptă profesională I

• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 576/2023 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Sport;
• Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
• Ordin 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

Tematica Șef depozit treaptă profesională I

• Structura organizatorică a Complexului Sportiv national “Lia Manoliu”;
• Organizarea și funcționarea Complexului Sportiv national “Lia Manoliu”;
• Preluare pe baza de inventar a bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar);
• Inventariere elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

Condiții specifice pentru ocuparea postului de Secretar

• Studii medii la o instituţie de învăţământ din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de
bacalaureat recunoscută de Ministerul Educaţiei;
• Vechimea în muncă minim 15 ani;
• Cunostințe de operare pe calculator;
• Posedă cunostințe temeinice referitoare la obiectul de activitate al complexurilor sportive și la normele de folosire a bazelor sportive;
• Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverență, confidențialitate, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, inițiativă;

Bibliografie Secretar

• Ordonanța de urgentă nr. 57/2019 – Codul Administrativ;
• Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public , cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 123/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;
• Hotărârea nr. 576/2023 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Sport;
• Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996;
• Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
• Regulamentul Intern al Complexului Sportiv National “Lia Manoliu” București;
• Regulamentul de organizare și funcționare a al Complexului Sportiv National “Lia Manoliu” București;
• Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

Tematica Secretar

• Structura organizatorică a Complexului Sportiv National “Lia Manoliu” ;
• Organizarea și funcționarea Complexului Sportiv national “Lia Manoliu”;
• Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
• Arhivarea și circuitul documentelor;

• Operare pe calculator (Word, Excel, etc);

Condiții specifice pentru ocuparea postului de Bufetier

• Studii generale sau medii absolvite;
• Vechimea în muncă minim 1 an;
• Poseda cunostințe temeinice referitoare la normele igenici-sanitare din bucătarii, spații de servire a mesei, magazii, spații de depozitare și anexe;
• Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, dinamism, perseverență, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, inițiativă;
• Cerințe specifice: detașare, delegare;

Bibliografie Bufetier

• Regulamentul Intern al Complexului Sportiv Național “Lia Manoliu” București;
• Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Sportiv NaȚional “Lia Manoliu” București;
• Hotărârea nr. 576/2023 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Sport;
• H.G 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
• Legea Nr. 319 / 14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

Tematica Bufetier

• Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea produselor alimentare;
• Contravenţii la Normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora;
• Instrucţiuni proprii de sănătate şi securitate în muncă pentru postul de bucătar;
• Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;

DATA ŞI LOCUL CONCURSULUI:

Înscrierile se fac începând cu data de 18.09.2023 până la data de 29.09.2023, inclusiv, între orele 09.00 – 14.00 (luni – joi), 09.00 – 12.00 (vineri), la sediul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, din Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, clădirea administrativă, la secretarul comisei de concurs dna Stoica Alina.

– în data de 06.10.2023 ora 1000– proba scrisă/practică ce va avea loc în „Sala de Ședințe” a Hotelului Sport situat în incinta Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, din Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 37-39, sectorul 2;

– în data de 11.10.2023 ora 10ºº – proba interviu ce va avea loc în „Sala de Ședințe” a Hotelului Sport situat în incinta Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, din Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 37-39, sectorul 2;

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul se va desfășura după cum urmează:
● perioada 18.09.2023 >29.09.2023 (inclusiv) depunere dosare
● perioada 02.10.2023 >03.10.2023 (inclusiv) selecție dosare
● data de 03.10.2023 ora 16.00 afișare rezultate selecție dosare
● data de 04.10.2023 ora depunere contestații rezultate selecție dosare
● data de 05.10.2023 afișare rezultate contestații selecție dosare
● data de 06.10.2023 ora 10.00 proba scrisă
● data de 09.10.2023 ora 16.00 afișare rezultate probă scrisă
● data de 10.10.2023 ora 10.00 depunere contestații rezultate probă scrisă
● data de 10.10.2023 ora 14.00 afișare rezultate contestații probă scrisă
● data de 11.10.2023 ora 10.00 interviu
● data de 11.10.2023 ora 16.00 afișare rezultate interviu
● data de 12.10.2023 ora 10.00 depunere contestații rezultate interviu
● data de 12.10.2023 ora 14.00 afișare rezultate contestații interviu
● data de 13.10.2023 ora 14.00 rezultate finale concurs

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul administrativ al instituției din Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 37-39, sectorul 2 și la numărul de telefon 0311.300.150 (Dna. Stoica Alina).