Consilier I (psiholog) și consilier debutant (psiholog)


Consiliul Superior al Magistraturii
Anuntul a expirat


Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuţie, vacante, de:

 1. consilier, gradul I (psiholog), din cadrul Compartimentului de psihologie a personalului;
 2. consilier debutant (psiholog) din cadrul Compartimentul de psihologie a personalului.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • consilier I (psiholog):
  • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitate de cel puțin 3 ani și 6 luni, atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizational, treapta de specializare cel puțin practicant, regim de exercitare – autonom, dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe propria răspundere, cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel), cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizaționale sau psihologiei clinice.
 • consilier debutant (psiholog):
  • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare practicant, regim de exercitare – supervizare, dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe proprie răspundere, cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel).

[cal]

 • 08 iulie 2022, ora 16.00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 19 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Consiliul Superior al Magistraturii, București, Calea Plevnei nr. 141B, sectorul 6, etaj 3, cam. 300, telefon 021/3116.926, interior 2028 și 2050; adresă de e-mail: druo@csm1909.ro.

document atașat