Consilier


institutia publica orasul rasnov
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Instituția Publică Orașul Râșnov, cu sediul în Râșnov, Piața Unirii , nr. 12, județul Brașov în conformitate cu prevederile art.14 din H.G.nr. 1.336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice organizează concurs de recrutare pe perioada determinată, respectiv perioada derulării proiectelor, pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internațională,
– 1 post conslier I
Concursul se organizează la sediul Primăriei Râșnov, str. Piața Unirii nr.12, jud. Brașov, in data de: 10.10.2023 ora 10,00 proba scrisa
– interviului: data şi ora vor fi comunicate ulterior la afişarea rezultatelor probei scrise, la sediul Instituției;
– Selecția dosarelor va avea loc în 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.
– Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului, pe pagina de internet începând din data de 19.09.2023 pâna în data de 03.10.2023 , ora 17 – și trebuie să conțină in mod obligatoriu documentele prevazute la art.35 din HG 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Consilier I
condiții generale de participare:
conf art.14. din H.G.nr. 1.336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
condiții specifice
– studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licență Stiinte ingineresti, Stiinte administrative, Asistenta Manageriala si Administrativa, Administratie Publica, Administratie Europeana, Stiinte Economice, Stiinte Juridice, Relatii international si Studii Europene, Diplomatie in afaceri, Stiinte socio-umane, Stiinte politice
– vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului– minim 5 ani;
Datele de contact
Piata Unirii nr. 12, judetul Brasov,, telefon 0268230002, 0268230115, int. 214, fax: 0368401858, e-mail resurseumane@primariarasnov.ro

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postulurilor de consilier I – Proiecte cu Finanțare Internațională

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ- titlul III al părții a VI-a și partea a VII-a, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanta de Urgenta nr. 98/2017 privind functia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor- cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. HOTĂRÂRE nr. 209 /2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.