consilier


Primăria Tutova
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria Comunei Tutova, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării 2 posturi vacante, funcții contractuale de execuție de Consilier, clasa I, studii superioare, compartimentul Stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială, din cadrul Primăriei comunei Tutova, județul Vaslui în condițiile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. IV (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Concursul va consta în două probe, respectiv, proba scrisă și interviu.
Proba scrisă va avea loc în data de 29.09.2023, ora 12, la sediul Primăriei Comunei Tutova, județul Vaslui ;
Interviul va avea loc în data de 02.10.2023, ora 12, la sediul Primăriei Comunei Tutova, județul Vaslui ;
Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului examenului/concursului la avizier, respectiv până la data: 21.09.2023 inclusiv.
Selectia dosarelor va avea loc la data: 25.09.2023

Conditii de participare la concurs:
Condițiile generale pentru ocuparea postului, conform art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt:
a)are cetățenia română și domiciliul în România;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniți:
d)are capacitate deplină de exercițiu;
e)este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f)îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g)îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice ;
h)nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care ar interveni reabilitarea, aministia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
j)nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k)nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condițiile specifice ale concursului de recrutare pentru ocuparea postului sunt :
a)Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistență socială/psihologie.
b)Condiții de vechime: 7 ani vechime în muncă în domeniul menționat.

Dosarele de concurs vor contine in mod obligatoriu:
-Formular inscriere;
-Curriculum vitae model European;
-Copia actului de identate;
-Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
-Copii ale diplomelor de studii, certificatelor si a altor documente care atesta afectuarea unor specializari si perfectionari;
-Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specilitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
-Copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului;
-Cazier judiciar;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie:
1.Constitutia Romaniei.
2.O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor;
4.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile și completarile ulterioare;
5.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
6.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată.
7.Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare.
8.OUG nr. 68/2003 privind serviciile sociale actualizata.
9.Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, actualizată.
10.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.
11.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările si completările ulterioare – Titlul II – Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă.
12. Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;

În ceea ce privește tematica, Bibliografia va fi studiată integral.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Comunei Tutova, la telefon: 0235/428136 sau email: contact@primariatutova.ro