Conservator opere de arta 2


Muzeul de Artă Constanța
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNŢ CONCURS
Muzeul de Artă Constanţa organizează concurs pentru următoarea funcţie de execuție temporar vacantă:
Conservator opere de artă II – (1 post)
Categoria : funcţie contractuală de execuţie
– Să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii contractuale, conform art.3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
Condiții generale
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice stabilite prin fișa postului
Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată în domeniul arte
– vechime minimă în domeniul studiilor – 1 an
– cunoașterea a unei limbi străine – engleză – nivel mediu
– cunoștințe avansate de operare PC
– cursuri în domeniul studiilor absolvite cu diploma
– un portofoliu de fotografii

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului de Artă Constanța şi se va desfăşura după cum urmează :
CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE SELECTAREA
DOSARELOR DE
ÎNSCRIERE PROBA
SCRISĂ INTERVIUL
CANDIDAŢILOR
ADMIŞI
DATA 25.09.2023 28.09.2023 04.10.2023
ORA 10,00 10,00 10,00
LOCUL Muzeul de Artă Constanța
(sediu) Muzeul de Artă Constanța
(sediu) Muzeul de Artă Constanța
(sediu)
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului fiecărei probe a concursului.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 22.09.2023, ora 12:00

1. Selecția dosarelor de înscriere: 25.09.2023 ora 10:00
2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 25.09.2023 până la ora 17:00
3. Termen de depunere contestații cu privire la selecția dosarelor: 26.09.2023 până la ora 11:00
4. Termen de soluționare contestații și comunicare rezultate: 27.09.2023 până la ora 17:00
5. Proba scrisă: 28.09.2023 la ora 10:00
6. Afișare rezultate proba scrisă: 28.09.2023 până la ora 17:00
7. Termen de depunere contestații pentru proba scrisă: 29.09.2023 până la ora 12:00
8. Termen de soluționare contestații și comunicare rezultate: 02.10.2023 până la ora 17:00
9. Interviu: 04.10.2023 la ora 10:00
10. Afișare rezultate interviu: 04.10.2023 până la ora 17:00
11. Termen de depunere contestații pentru proba interviu: 04.10.2023 până la ora 13:00
12. Termen de soluționare contestații și comunicare rezultate: 05.10.2023 până la ora 17:00
13. Afișare rezultate finale: 06.10.2023 până la ora 17:00

În vederea participării la concurs până la data de 22.09.2023, orele 12.00 candidaţii vor depune la secretariat (la sediul Muzeului de Artă Constanţa, bd.Tomis nr.82-84) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografia aferentă postului este afişată la sediul instituţiei (Bd.Tomis nr.82-84) şi pe site-ul Muzeului de Artă Constanţa.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 13,00 de la Secretariat, tel. 0241/617012.