conducător autospecială S.V.S.U și alte utilaje grad profesional I


Primăria Comunei Căzănești
Expiră in 2023-10-02


Anunt


PRIMĂRIA COMUNEI CĂZĂNEȘTI , cu sediul în sat Valea Coșuștei, jud. Mehedinți organizează concurs conform Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/12.05.2023, art. IV alin. (1) și (2) privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene , precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru:
– 1 post- funcție contractuală de execuție vacantă conducător autospecială S.V.S.U și alte utilaje , grad profesional I, Compartimentul S.V.S.U, pe perioadă nedeterminată, concurs organizat în data de 09.10.2023, ora 1000;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

1. Depunerea dosarelor se va face în perioada : 11. 09. 2023 – 02.10.2023 până la ora 15, la sediul Primăriei comunei Căzănești, sat Valea Coșuștei, comuna Căzănești, județul Mehedinți , compartimentul resurse umane, Persoană de contact: Geicu Lica – insp. superior , Tel: 0252/385062, Email: primariacazanesti@yahoo.com
2. Selecția dosarelor va avea loc în data de 04.10.2023, ora 1300;
3. Depunere contestații selecție dosare până la data de 05.10.2023 ora 1400;
4. Soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare, la data de 06.10.2023, ora 1400;
Proba scrisă se va desfășura în data de 09.10. 2023 ora 1000 pentru funcția contractuală de execuție vacantă de conducător autospecială SVSU și alte utilaje , pe perioadă nedeterminată, perioada și durata timpului de lucru: de luni- vineri, câte 8 ore/zi, în cadrul compartimentului Administrați , la sediul Primăriei comunei Căzănești, sat Valea Coșuștei, iar data interviului va fi comunicată ulterior, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Proba practică se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii probei practice se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul primăriei comunei Căzănești, în perioada 11.09.2023 -02.10.2023 ora 15.00.

CONDIȚIILE SPECIFICE
Pentru postul de conducător autospecială SVSU și alte utilaje – Compartimentul Administrație din cadrul Primăriei comunei Căzănești , perioadă nedeterminată, perioada și durata timpului de lucru: de luni până – vineri, câte 8 ore/zi;
– Nivelul studiilor: studii liceale / școală profesională
– Vechime pe postul de conducător auto categoria B, C, C1,C1E,CE, minim 3 ani;
– Să dețină permis de conducere și Cartelă de conducător auto Driver card pentru categoria B,C,C1,C1E,CE;
– Să dețină Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto driver card categoria : C1,C,C1E,CE;
– Să dețină certificate de calificare profesională , mașini , utilaje și terasamente;
– Să nu i se fi desfăcut anterior contractual de muncă ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoarea concursului, în termen de 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei și conține atât punctajul obținut, cât și mențiune ,, admis” sau ,, respins”.

BIBLIOGRAFIE pentru postul de conducător autospecială SVSU și alte utilaje
1.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , cu modificarile și completarile ulterioare;
2.Legea nr. 481/2004, republicată privind Protecția civilă, republicată, modificată și completată prin Legea 212/2006, respectiv H.G. nr. 642/2004 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităților administrativ – teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile în funcție de tipurile de riscuri specific;
3.OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență , modificat și completat cu OMAI nr. 786/2005;
4. Ordinul M.A.I. NR. 75/27.06.2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență cu modificările și completările ulterioare.
5.Codul rutier – Ordonanța de Urgență nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.
6.Regulamentul de aplicare OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice din 04.10.2006, cu modificările și completările ulterioare.
7.Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
8.Legea nr. 319/2006 , Legea securității și sănătății în muncă: Cap. 4 – obligațiile lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.