Concursul de proiecte de management


Primăria Orașului Târgu-Neamț, județul Neamț
Expiră in 7 zile, 22 ore


Primăria Orașului Târgu-Neamț organizează, la sediul său din bd. Ștefan cel Mare nr. 62, concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultură „Ion Creangă” Târgu- Neamț, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management.

Condiții de participare: conform prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 189/2008, managementul Casei de Cultură „Ion Creangă”, Târgu-Neamț, poate fi încredințat unei persoane fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • are cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani;
 • întrunește condițiile de pregătire sau experiență în management;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

22.06.2022 – aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la concursul de proiecte de management, caietului de obiective pentru Casa de Cultură „Ion Creangă”, Târgu-Neamț, regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management, calendarului concursului, cu precizarea termenelor pentru fiecare etapă, actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs, bibliografiei, informațiilor privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și a altor informații necesare unei bune înțelegeri a cerințelor concursului.

 • 14.07.2022, ora 16.00 – data-limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;
 • 18.07.2022 – 20.07.2022 selecția dosarelor de concurs;
 • 21.07.2022 – afișarea rezultatelor selecției de dosare;
 • 22.07.2022 – depunere contestații rezultat selecție dosare;
 • 27.07.2022 – până la această dată se soluționează contestațiile;
 • 28.07.2022 – afișare soluționare contestații;
 • 29.07.2022 – 09.08.2022 – analiza proiectelor de management – etapa I;
 • 10.08.2022 – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, a notelor obținute în prima etapă a concursului și afișarea acestora la sediul autorității și al instituției publice de cultură, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură;
 • 16.08.2022 – 17.08.2022 – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului – etapa II;
 • în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, și la cunoștința publică a rezultatului concursului, prin afișarea acestuia la sediul autorității, la sediul instituției publice de cultură și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură,
 • 19.08.2022 – 23.08.2022 – depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la sediul Primăriei Orașului Târgu-Neamț, bd. Ștefan cel Mare nr. 62, Compartimentul registratură – camera 4, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament.
 • 24.08.2022 – 26.08.2022 – soluționarea contestațiilor;
 • în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității, respectiv prin afișarea la sediul autorității, la sediul instituției publice de cultură și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați este 14.07.2022, ora 16.00.

Proiectele de management și dosarele de concurs se pot depune de către candidați la registratura Primăriei Orașului Târgu-Neamț (biroul nr. 4) în perioada 22.06.2022 – 14.07.2022, zilnic, de luni până joi între orele 08.30-16.00 și vinerea între orele 08.30-13.00.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane din cadrul Primăriei Orașului Târgu-Neamț sau la telefon 0233/790245, int. 121.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt prevăzute în O.U.G. nr. 189/2008, iar informațiile privind conținutul dosarului de concurs sunt prevăzute în anunțul afișat la sediul autorității și la sediul instituției publice de cultură.

Planul de management trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din caietul de obiective și depus pe suport hârtie șl pe suport electronic (CD, DVD sau stick USB).

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și caietul de obiective în vederea organizării concursului la Casa de Cultură „Ion Creangă”, Târgu-Neamț, prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu-Neamț nr. 163/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Casa de Cultură „Ion Creangă ” Târgu-Neamț și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, se regăsește pe site-ul www.primariatarguneamt.ro sau se poate consulta la sediul Primăriei Orașului Târgu-Neamț – Serviciul resurse umane.