CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC ii, GRADAȚIA 0


Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Anuntul a expirat


Anunt


Nr. înreg. 2839 din 18.08.2023

ANUNȚ privitor la
ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II, GRADAȚIA 0,
SECȚIA ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu sediul în Piața Ovidiu nr. 12, 900745, mun. Constanța, organizează concurs de ocupare a unui post de Cercetător științific II, domeniul Arheologie, specializarea Civilizația romană în Scythia Minor – cultura materială, în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 actualizată și republicată, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și în baza Ordinului nr. 6129 din 20 decembrie 2016 al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, precum și a Ordinului nr. 5101 din 2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător științific gradul II.
Postul scos la concurs este post unic, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial al României nr. 415/15.05.2023.

Perioada de desfășurare a concursului:
20.09.2023, ora 16.00 – termen limită pentru depunerea dosarelor;
21.09.2023 – selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor;
21.09.2023, ora 16.00 – 25.09.2023, ora 16.00 – depunere contestațiilor;
26.09.2023 – soluționarea contestațiilor;
27.09.2023 – analiza, evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor;
27.09.2023, ora 16.00 – 28.09.2023, ora 16.00 – depunerea contestațiilor;
29.09.2023 – soluționarea contestațiilor;
02.10.2023 – validarea rezultatelor în ședința Consiliului Știintific al instituției și afișarea rezultatelor finale;
03.10.2023 – depunere dosare la CNATDCU pentru validare rezultate.

CONDIȚII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL II
• activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 8 ani și titlul știintific de doctor;
• pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării știintifice, o vechime de 12 ani în profilul postului și să dețină titlul de doctor în istorie.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1. Cerere, adresată conducerii MINAC, prin care se solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Cercetător știintific gradul II, avizată juridic (pentru conformitate cu prevederile legale, în urma verificării dosarului de concurs) și aprobată de conducerea MINAC, cu semnătura și ștampilă (în original);
2. Fișă de autoevaluare (semnată de candidat), în care acesta prezintă dovezi privind îndeplinirea standardelor minimale naționale aprobate prin Ordinul nr. 6129/2016;
3. Declarația de asumare a răspunderii (în original), scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
4. Curriculum vitae, semnat de candidat (în original);
5. Acte doveditoare ale vechimii de specialitate: copie legalizată a cărții de muncă, raport Revisal, adeverință de vechime în muncă eliberată de instituția unde candidatul este titular, care evidențiază traiectoria profesională (perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în cercetare științifică / alte activități);
6. Acte doveditoare ale studiilor (legalizate): diploma de doctor, diploma de studii universitare și foaia matricolă, diploma de bacalaureat sau echivalentă;
7. Acte doveditoare ale identității (legalizate): cartea de identitate (copie nelegalizată), certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul);
8. Actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier judiciar;
9. Actul doveditor al stării de sănătate corespunzatoare postului (conform HG nr. 286/2011) – adeverință medicală (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate de Ministerul Sănătății);
10. Lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele preliminare și cu criteriile de evaluare, și anume, după caz, în ordine: teza/tezele de doctorat; cărți/capitole de cărți publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscută sau în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS, ISI, Web of Science; studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară și străinătate (cu ISSN sau ISBN) sau indexate în baze de date internaționale, ISI Proceedings; proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract / grant; citări ale articolelor/ publicațiilor din bazele Web of Science sau Scopus.
11. Memoriu de activitate.
12. Mapă cu lucrări.

Dosarul de concurs va fi însoțit de o mapă cu lucrări a candidatului care va cuprinde copii după lucrări și documente relevante care susțin îndeplinirea criteriilor de evaluare conform standardelor minimale necesare și obligatorii din Ordinului nr. 6129/2016.

FIŞĂ POSTULUI CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II

A. Informații generale privind postul
1. Nivelul postului: Funcție de execuție
2. Denumirea postului: CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II (PERIOADĂ
NEDETERMINATĂ)
3. Gradul profesional: Gradația 0
4. Scopul și atribuțiile principale ale postului: ARHEOLOGIE ROMANĂ ÎN DOBROGEA
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a coordona cercetarea arheologică și științifică, de a lucra atât în echipă, cât și independent, spirit constructiv în abordarea problemelor, corectitudine, disciplină la locul de muncă.

B. Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate: Studii de licență, studii de masterat, studii de doctorat
2. Perfecţionări (specializări): specifice domeniului
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
4. Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: engleză / franceză / germană –
6. Cerinţe specifice***:
*** Se va specifica obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, după caz.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este cazul.

C. Descrierea sarcinilor ce revin postului din ROF in domeniul arheologiei romane in Dobrogea
– efectuează cercetări de teren, în arhivă, biblioteci şi colecţii, în vederea elaborării unor studii tematice şi de sinteză necesare instituției, potrivit planului de cercetare aprobat de Consiliul Ştiinţific al MINAC;
– elaborează studii tematice şi de sinteză în conformitate cu necesităţile şi priorităţile existente;
– proiectează, urmăreşte şi stabileşte aspectele esenţiale de cercetare fundamentală în interesul dezvoltării patrimoniului;
– propune modalităţi de colaborare cu alte instituţii şi elaborarea unor lucrări ştiinţifice de mare anvergură;
– participă direct la relaţiile de cercetare stabilite între MINAC şi instituţii din țară și/sau străinătate;
– contribuie la stabilirea profilului, tematicii şi cuprinsului publicaţiilor editate de MINAC;
– avizează studiile care formează sumarul anuarului Pontica sau alte reviste de specialitate;
– poate fi numit în comisia de recenzare a lucrărilor depuse la sfârşitul fiecărei etape de cercetare de către specialiștii din instituție şi întocmeşte referate;
– face propuneri şi întocmeşte planul anual de cercetare pe care îl supune aprobării Consiliului Ştiinţific şi managerului/director general;
– studiază o anumită categorie de bunuri din patrimoniul muzeal;
– întocmeşte fişe analitice de evidenţă (FAE);
– întocmeşte dosare de clasare pentru obiecte de patrimoniu, conform Legii 182/2000;
– participă în mod obligatoriu cu comunicări la sesiunea anuală a muzeului;
– participă cu comunicări la cel puţin două sesiuni știintifice naționale /internaționale;
– publică minimum o lucrare ştiinţifică pe an;
– participă la întocmirea şi derularea de proiecte la care muzeul este partener.

D. Sarcini privind regulamentele / procedurile de lucru
– Respectă procedurile de lucru generale specifice MINAC;
– Respectă termenele legale și cele impuse de procedurile instituției privitoare la domeniul pentru care își desfățoară activitatea;
– Respectă Regulamentul de Ordine Internă și Regulamentul de Organizare și Funcționare, ale instituției;
– Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil;
– respectă prevederilor ”Codului de etică și integritate al personalului” MINAC.

E. Condițiile de lucru ale postului
Programul de lucru este de 8 ore (8.00 – 16.00), 5 zile pe săptămână, respectiv 40 de ore / săptămână, 160 de ore / lună

F. Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice: subordonat faţă de: șef secție; secretar științific; director general
b) Relaţii funcţionale: colaborează cu specialiști MINAC, respectiv cercetători,
muzeografi, arheologi, conservatori și restauratori.
c) Relaţii de control: se supune controalelor interne efectuate de către persoanele
abilitate din instituție.
d) Relaţii de reprezentare:
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: conform informărilor / directivelor venite din partea
superiorului / managerului.
b) cu organizaţii internaţionale: conform informărilor / directivelor venite din partea
superiorului / managerului.
c) cu persoane juridice private: conform informărilor / directivelor venite din partea
superiorului / managerului.
3. Delegarea de atribuţii şi competenţă: pe perioada concediilor de odihnă, a concediilor
medicale ș.a. conducerea muzeului va delega temporar o altă persoană pentru a prelua,
pe termen stabilit, o parte din responsabilitățile / sarcinile ce revin cercetătorului științific II.