Cercetător științific 2


Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Anuntul a expirat


Anunt


Post de Cercetător științific II, domeniul Arheologie, specializarea Civilizația romană în Scythia Minor – cultura materială.
Descrierea sarcinilor ce revin postului in domeniul Arheologiei romane in Dobrogea
– efectuează cercetări de teren, în arhivă, biblioteci şi colecţii, în vederea elaborării unor studii tematice şi de sinteză necesare instituției, potrivit planului de cercetare aprobat de Consiliul Ştiinţific al MINAC;
– elaborează studii tematice şi de sinteză în conformitate cu necesităţile şi priorităţile existente;
– proiectează, urmăreşte şi stabileşte aspectele esenţiale de cercetare fundamentală în interesul dezvoltării patrimoniului;
– propune modalităţi de colaborare cu alte instituţii şi elaborarea unor lucrări ştiinţifice de mare anvergură;
– participă direct la relaţiile de cercetare stabilite între MINAC şi instituţii din țară și/sau străinătate;
– contribuie la stabilirea profilului, tematicii şi cuprinsului publicaţiilor editate de MINAC;
– avizează studiile care formează sumarul anuarului Pontica sau alte reviste de specialitate;
– poate fi numit în comisia de recenzare a lucrărilor depuse la sfârşitul fiecărei etape de cercetare de către specialiștii din instituție şi întocmeşte referate;
– face propuneri şi întocmeşte planul anual de cercetare pe care îl supune aprobării Consiliului Ştiinţific şi managerului/director general;
– studiază o anumită categorie de bunuri din patrimoniul muzeal;
– întocmeşte fişe analitice de evidenţă (FAE);
– întocmeşte dosare de clasare pentru obiecte de patrimoniu, conform Legii 182/2000;
– participă în mod obligatoriu cu comunicări la sesiunea anuală a muzeului;
– participă cu comunicări la cel puţin două sesiuni știintifice naționale /internaționale;
– publică minimum o lucrare ştiinţifică pe an;
– participă la întocmirea şi derularea de proiecte la care muzeul este partener.

Conținutul dosarului de înscriere la concurs
1. Cerere, adresată conducerii MINAC, prin care se solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Cercetător știintific gradul II, avizată juridic (pentru conformitate cu prevederile legale, în urma verificării dosarului de concurs) și aprobată de conducerea MINAC, cu semnătura și ștampilă (în original);
2. Fișă de autoevaluare (semnată de candidat), în care acesta prezintă dovezi privind îndeplinirea standardelor minimale naționale aprobate prin Ordinul nr. 6129/2016;
3. Declarația de asumare a răspunderii (în original), scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
4. Curriculum vitae, semnat de candidat (în original);
5. Acte doveditoare ale vechimii de specialitate: copie legalizată a cărții de muncă, raport Revisal, adeverință de vechime în muncă eliberată de instituția unde candidatul este titular, care evidențiază traiectoria profesională (perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în cercetare științifică / alte activități);
6. Acte doveditoare ale studiilor (legalizate): diploma de doctor, diploma de studii universitare și foaia matricolă, diploma de bacalaureat sau echivalentă;
7. Acte doveditoare ale identității (legalizate): cartea de identitate (copie nelegalizată), certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul);
8. Actul doveditor al lipsei antecedentelor penale – cazier judiciar;
9. Actul doveditor al stării de sănătate corespunzatoare postului (conform HG nr. 286/2011) – adeverință medicală (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate de Ministerul Sănătății);
10. Lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele preliminare și cu criteriile de evaluare, și anume, după caz, în ordine: teza/tezele de doctorat; cărți/capitole de cărți publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscută sau în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS, ISI, Web of Science; studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară și străinătate (cu ISSN sau ISBN) sau indexate în baze de date internaționale, ISI Proceedings; proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract / grant; citări ale articolelor/ publicațiilor din bazele Web of Science sau Scopus.
11. Memoriu de activitate.
12. Mapă cu lucrări.

Date contact: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; minaconstanta@gmail.com / secretariat@minac.ro; 0241 614 562