Casier piață și muncitor calificat (instalator)


Serviciul Public Administrare Piețe Brașov, județul Brașov
Anuntul a expirat


Serviciul Public Administrare Piețe Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

 • casier piață;
 • muncitor calificat (instalator).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • casier piață:
  • studii medii
  • adaptabilitate la program prelungit/lucru în ture
  • cunoștințe operare calculator
  • vechimea în muncă constituie avantaj.
 • muncitor calificat (instalator):
  • școala profesională sau curs de calificare
  • adaptabilitate la program prelungit
  • vechimea în muncă constituie avantaj.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă mai jos:

 • casier piață:
  • HCL nr. 735/2010 privind regulamentul de organizare și desfășurare a actelor de comerț în locurile publice amenajate din mun. Brașov.
  • G. nr. 348/2004 privind comerțul cu produse și servicii de piață în unele zone publice.
  • Legea nr. 145/2014 privind unele măsuri de reglementare a comerțului cu produse din sectorul agricol.
  • Codul Administrativ, art. 84-163, art 332-348, art 354-357.
  • Decretul 209/1976 – regulamentul operațiunilor de casă.
 • muncitor calificat (instalator):
  • HCL nr. 735/2010 privind regulamentul de organizare și desfășurare a actelor de comerț în locurile publice amenajate în mun. Brașov.
  • HCL 22/2018 – regulamentul de organizare și funcționare a instituției.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2022, ora 14.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Serviciul Public Administrare Piețe Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Brașov tel: 0268/419.993 int. 12.