CASIER – GESTIONAR


Comuna Moşniţa Nouă, județul Timiș
Anuntul a expirat


Anunt


Comuna Moşniţa Nouă, str. Principală, nr.51, jud. Timis, organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.34/2023, concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată de casier-gestionar in cadrul Clubului Sportiv Comunal Moșnița Nouă.
Concursul de recrutare se va organiza în data de 02.10.2023 orele 10.00 proba scrisă și în data de 05.10.2023 orele 10.00, interviul, la Primăria Comunei Moşniţa Nouă,str. Principală, nr.51, Moşniţa Nouă.
Calendarul de desfășurare a concursului:
• Depunerea dosarelor de concurs: 11.09.2023- 22.09.2023
• Selecția dosarelor: 26.09.2023
• Proba scrisă: 02.10.2023 orele 10:00
• Interviul: 05.10.2023 orele 10:00
Condiții generale de participare la concurs:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiții specifice de participare la concurs pentru funcția de casier-gestionar:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
– Domenii de studiu: Științe Economice (Ramura de știință)
– Vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.35 din H.G.nr. 1336/2022.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei Moşniţa Nouă si pe site-ul primariei: www.mosnita.ro la sectiunea de concursuri, relaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. telefon: 0786906155.