BULDOEXCAVATORIST


PRIMARIA COMUNEI CREVEDIA, județul Dâmbovița
Expiră in 2023-09-29


Anunt


A N U N Ţ
Primaria Crevedia, cu sediul în localitatea Crevedia, strada Bucuresti – Targoviste nr. 167, județul Dambovita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022 si respectănd Ordonanța 24/2023.
1. Nivelul postului*: de execuţie
2. Denumirea postului: buldoexavatorist,, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartiment Gospogîrire comunală
3. Treapta profesională: 1
4. Scopul principal al postului: realizarea activitatilor de salubrizare,etc.
5. Numărul de posturi: 1
Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de concurs se depun la SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI CREVEDIA, strada Bucuresti – Targoviste nr. 167, județul DAMBOVITA la compartimentul resurse umane, tel. 0245241840, persoana de contact JALBA VERONICA, email: primarie.primariacrevedia.ro.
Termenul de depunere a dosarelor : 29.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.
C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/28.10.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: NU SE SOLICITA
2. Perfecționări (specializări): permis conducere categoria TR , B + C ,E
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): NU SE SOLICITA
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU SE SOLICITA
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: CAPACITATEA DE A LUCRA IN ECHIPA
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): STUDII MEDII/GENERALE
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): NU ESTE CAZUL
8. Vechime: de minimum 5 ani
D.) Bibliografie şi tematică:
1. BIBLIOGRAFIA
– OUG nr. 57 /2019 privind codul admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare ,cu tematica Partea a VI-a -TITLUL III- Personalul contractual din autoritățile şi instituțiile publice , Capitolul I-Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice
-Legea nr. 53/2003 ,codul muncii , cu modificările ulterioare- cu tematica Durata timpului de muncă
-OUG.Nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările si completarile ulterioare,cu tematica – integral
-Legea nr.319/2006 a Securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica – integral
-Ordinul nr.355/1995 al Ministerului Muncii si Protectiei sociale privind aprobarea normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturile rutiere, cu tematica – integral
-H.G 1391/2006 privind aprobarea regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu tematica – integral
Candidatii vor studia legislația actualizată la zi în raport cu modificările intervenite până în ziua concursului. Informatii suplimentare se pot obtine la nr. Telefon: 0759023433 ,e- mail: primarie@primariacrevedia.ro , Secretar comisie concurs Jalbă Veronica
E) Calendarul de desfăşurare a concursului
Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 18.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Crevedia cu sediul în Crevedia, Sos Bucuresti-Târgoviste, nr. 167, jud. Dâmbovița, până la data de: 18.09.2023 – 29.09.2023
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 09.00-13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 09.00-13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 11.10.2023, ora 11.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.10.2023, ora 09.00-13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 10.00