bucătar


Grădinița cu Program Prelungit „Mica Sirenă”, Cluj-Napoca
Expiră azi


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual de execuție, de:
1 post de BUCĂTAR calificat pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă nivel studii: medii sau generale
Concursul se va desfășura în conformitate cu:
 Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale;
 HG nr. 1336/28.10.2022 – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Concursul se va desfășura la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Mica Sirenă” Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, Nr. 59.
 Proba scrisă: în data de 04.10.2023, ora 09:00
 Proba practică: în data de 04.10.2023, ora 11:00
 Interviul se va desfăşura în data de 04.10.2023, ora 12:00.
1. Cerințe principale:
 studii medii sau generale;
 experiență – nu necesită experiență;
 seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, punctualitate;
 cunoașterea normelor de igienă.
2. Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului:
Dosarul de concurs va cuprinde:
a) Formular de înscriere la concurs – se poate accesa pe site-ul https://micasirenacluj.ro/ din secțiunea Concursuri Publice – Documente necesare dosarului de concurs – personal didactic auxiliar și nedidactic;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului anterior datei de susținere a probei scrise;
g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilităti, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Actele prevăzute la punctele b), c), d), e) precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de participare şi care nu conțin documentele solicitate vor fi respinse în cadrul selecției de dosare, care se va organiza de către comisia de concurs.
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 11.09.2023-29.09.2023, între orele 8:30-14:30, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Mica Sirenă”, Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, Nr. 59;
 Data limită de depunere a dosarelor este 29.09.2023, ora 14:30.
 Selecția dosarelor va avea loc în data de 02.10.2023.
 Afișare rezultate selecție dosare:02.10.2023.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor candidații nemulțumiți pot depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.
 Afișare rezultate contestație selecție dosare 3.10.2023.
3. Cerințe generale privind participarea la concurs:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autoritpții, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).
4. Bibliografie concurs:
 Ordinul MS 976/1998-privind aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor
 Legea nr. 123/2008 pentru o alimentative sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar
 Ord. MSP nr. 1563/2008 – lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor
 Ordinul MS 261/2007-privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
Tematica concurs
 Igiena personala a lucratorului din blocul alimentar
 Igiena mainilor
 Etapele prelucrarii vaselor
 Reguli de servire a mese
 Piramida alimentara
 Prepararea alimentelor: prelucrarea termica, fierberea, prajirea, inabusirea, coacerea, congelarea.
 Retetar privind prepararea produselor alimentare
5. Probele de concurs:
Proba scrisă: va avea loc în data de 04.10.2023, ora 09:00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Mica Sirenă” Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, Nr. 59
Proba practică: va avea loc în data de 04.10.2023, ora 11.00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Mica Sirenă” Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, Nr. 59
Interviul va avea loc în data de 04.10.2023, ora 12:00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Mica Sirenă” Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, Nr. 59
Afișare rezultate proba scrisă, proba practică și interviu: 04.10.2023.
După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.
Afișare rezultate finale: 05.10.2023 la sediul instituției – str. Al. Vlahuță, Nr. 59, avizier și pe pagina de internet a instituției.
Informații se pot obține la nr. de tel 0264-420927, și/sau la adresa de e-mail gr64_1@yahoo.com Grădiniței cu Program Prelungit ”Mica Sirenă” Cluj-Napoca