bucătar 1 POST+ajutor bucătar 1 POST


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SIBIU
Anuntul a expirat


Anunt


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIBIU
Sibiu str. Hațegului, nr. 8 CP 550069
Tel/Fax: 0369424476
Email: scoala1.sibiu@gmail.com
Nr. înrg. _2704_/ 08.09.2023

ANUNŢ ANGAJARE
BUCĂTAR – AJUTOR BUCĂTAR

Creșa cu program prelungit a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Sibiu organizează concurs pentru:
– un post vacant de bucătar – creșă
– un post vacant de ajutor de bucătar – creșă.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– Documentelor care să ateste nivelul studiilor, cel puțin medii;
– Documente care atestă calificarea pentru postul solicitat, inclusiv cursuri recunoscute oficial;
– Carnetului de muncă, în originalul sau adeverințe;
– Cazierul judiciar, certificat de integritate comportamental;
– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– Curriculum vitae;
– Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
NOTĂ: Copiile actelor origibale se vor autentifica la secretariatul unității.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice:
– Studii liceale ;
– Cursuri de igienă specifice postului;
– Abilități pentru munca în echipa;

Concursul va consta în:
– proba scrisă
– proba practica.
– interviu

Etapele de desfășurare a concursului:

1. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Școala Gimnazială Nr.1 Sibiu și verificarea documentelor din dosar, secretariat în interval orar : 9.00-13.00 11-22.09.2023
Notă: Vă rugăm să respectați programul de depunere a dosarelor.
2. Selecția dosarelor 25.09.2023
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 25.09.2023 ora 12.00
4. Depunerea contestației privind rezultatele selecției dosarelor 25.09.2023 orele 09.00-11.00
5. Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 26.09.2023 ora 12.00
6. Susținerea probei scrise 27.09.2023 orele 09.00-11.00
7. Afișarea rezultatelor probei scrise 27.09.2022 ora 11.30
8. Susținerea probei practice 27.09.2023 ora 11.30
9. Susținerea interviului 27.09.2023 ora 12.30
10. Afișarea rezultatelor după proba practică și interviu 28.09.2023 orele 13.30
11. Depunerea contestațiilor în urma probei scrise 28.09.2023 orele 14.00-16,00
12. Afișarea rezultatelor după contestația probei scrise 28.09.2023 ora 16.30
13. Afișarea rezultatului final al concursului 28.09.2023 ora 9.00

NOTĂ: Nu se admit contestații cu privire la rezultatele obținute la proba practica.

Tematica și bibliografia pentru ocuparea funcției de bucătar-creșă
a. Tematica:
– Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiții de securitate ;
– Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curățenie, a regulilor pentru efectuarea curățeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
– Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecție, regulile generale ale dezinfecției, precum și controlul eficienţei acesteia ;
– Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului și urechilor) ;
– Noţiuni privind echipamentul de protecție a lucrătorului ;
– Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcționale în cadrul unei unități ;
– Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în creșe, grădinițe etc. ;

Bibliografia:

– OCMS-ME nr. 703/2023 –
– Legea nr. 307/2006 – apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare
– Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
– HG 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
– Legea nr. 477/2004 codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Cap. VII grupuri sensibile la riscuri
– HG nr. 857 din 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice;

Director,
prof. Claudiu CANCIU