Brancardier, infirmiera


Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante perioada nedeterminata, în conformitate cu H.G. nr. 1336 / 08.11.2022 și O.U.G.nr. 34 / 12.05.2023:
– 1 post – Infirmieră la Secția Chirurgie gen din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia
– 1 post – Infirmieră la Comp.Obst-ginecologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia
– 1 post – Infirmieră la Comp.Boli cronice din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia
– 1 post – Brancardier la Secția Medicină Internă a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, perioadă nedeterminată – 8 ore/zi ;
– 1 post – Brancardier la Secția Chirurgie Generală a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, perioadă nedeterminată – 8 ore/zi;
Condiții generale pentru înscriere la concurs:
a) are cetățenia română, sau cetățenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiului Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de families au de unitățiile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și , după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs ;
f ) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității , infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
g ) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h ) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin. (1) lit. h).
Condiții specifice pentru înscriere la concurs: – Şcoala generală
Dosarul de înscriere va cuprinde:
a) formularul de înscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă sau, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European.
Calendarul de desfășurare al concursului :
Publicare anunț – 06.09.2023
Termen depunere dosare înscriere – 20.09.2023, până la ora 15,00
Rezultat selecție dosare de concurs – 22.09.2023
Proba scrisă – 27.09.2023, ora 10,00
Afișare rezultat proba practică – 28.09.2023
Termen depunere contestații – 29.09.2023
Rezultat răspuns contestații – 02.10.2023
Proba de interviu – 03.10.2023, ora 10,00
Afișare rezultat final – 04.10.2023
Termen depunere contestații – 05.10.2023
Dosarele de înscriere se depun la sediul spitalului, birou RUNOS, informații suplimentare privind bibliografia și desfășurarea concursului la telefon 0256 360 655.