biolog


SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚ
CONCURS POST VACANT-
BIOLOG

In conformitate cu prevederile OMS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din directiile de sanatate publica, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitățile sanitare publice fara paturi sau din directiile de sanatate publica, respective a functiei de farmacist sef in unitatile sanitare publice cu paturi, Spitalul Municipal Oltenița din judetul Călărași organizeaza concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant după cum urmează:

Denumirea postului: biolog
Numărul posturilor: 1 post vacant
Compartiment/ Structura: Dispensarul TBC – laborator BK
Durata timpului de lucru: normă întreagă, 7 ore pe zi, 35 ore pe săptămână
Perioada: nedeterminata
• Dosarul de concurs va conține obligatoriu următoarele acte:
a)formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b)copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de biolog
c)copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k)curriculum vitae, model comun european.
Notă
Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Oltenița , județul Călărași Str. Argeșului nr. 134 , Compartiment RUNOS – tel 0242.515931 int 237 și pe site-ul www.spitaloltenita .ro;
• Condiții de participare la concurs:
Condiții generale:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiții specifice:
– diplomă de licență în specialitate biologie
– 6 luni vechime în specialitate
– Master în biologie
– Certificat de membru al OBBCSSR valabil

• Tematica si bibliografia concursului sunt disponibile pe site-ul Ministerului Sanatatii ms.ro aferenta examenului pentru examenul de grad specialist biolog/ biochemist specialitatea imunologie clinica.
• CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe site-ul Ministerului Sănătății, pe portalul posturi.gov.ro, la sediul Spitalului Municipal Oltenița , Județul Călărași si pe site-ul instituției , respectiv în perioada 11.09.2023-22.09.2023 (inclusiv) ora 15,00 la sediul Spitalului Municipal Oltenița , judet Călărași cu sediul în municipiul Oltenița, str. Argeșului nr.134 , la Compartimentul RUNOS, telefon 0242515931 int 237.
Rezultatele selecției dosarelor de concurs vor fi afișate în data de 25.09.2023 ora 15,00;
CONCURSUL VA AVEA LOC ASTFEL:
-proba scrisă în data de 10.10.2023 ora 10,00 la sediul Spitalului Municipal Oltenița , Str. Argeșului nr. 134.
-proba practică în data 13.10.2023 ora 10,00 la sediul Spitalului Municipal Oltenița, Str. Argeșului nr. 134.
CALENDAR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
11.09.2023 – 22.09.2023 inclusiv, ora 14,00 preluarea dosarelor
25.09.2023 – selecția dosarelor
25.09.2023 – afișarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime și punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau “ RESPINS”.
26.09.2023 – se pot depune contestaţii pentru dosarele de înscriere respinse
27.09.2023 – se afişează rezultatul contestaţiilor pentru dosarele de înscriere respinse
10.10.2023 – ora 10,00 proba scrisă
10.10.2023 – ora 15,00 se afișează rezultatele obținute la proba scrisă
11.10.2023 – se pot depune contestaţii pentru rezultatele obținute la proba scrisă
12.10.2023 – se afișează rezultatele contestațiilor pentru rezultatele obținute la proba scrisă
13.10.2023 – ora 10,00 proba practică
13.10.2023 – ora 15,00 se afișează rezultatele obținute la proba practică
16.10.2023 – ora 15,00 se pot depune contestaţii pentru rezultatele obținute la proba practică
17.10 .2023 – se afișează rezultatele contestațiilor pentru rezultatele obținute la proba practică si se afișează rezultatele finale al concursului

Fiecare probă va fi notată cu maximum 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică.
Punctajele finale de minim 50 de puncte, se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba practică.
În cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Oltenita, judet Călărași, conform planificării de mai sus.

MANAGER ,
CÎMPEANU ION