BIOINGINER MEDICAL DEBUTANT


Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNT

Prin prezenta vă comunicăm că Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:

Laborator Radiologie, Imagistica Medicala si CT – concurs in data de 03.10.2023:
– 1 post de bioinginer medical debutant (S) – durata nedeterminata;

Pentru a participa la concursul organizat de Spitalul Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani pentru recrutarea personalului contractual, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarul de concurs pentru postul de bioinginer medical debutant, va cuprinde următoarele acte:
– formular de înscriere la concurs (formularul tip care se gaseste la registratura unitatii/site-ul spitalului) ;
– CV (curriculum vitae) europass ;
– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
– copie actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor – diploma de licenta in specialitate;
– fara vechime in specialitatea de bioinginer medical;
– adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă (dupa data de 01.01.2011, conform modelului orientativ din HG nr.1336/2022- modelul este afisat pe site-ul spitalului) – unde este cazul, in sensul ca are vechime in munca;
– copia carnetului de muncă din care să reiasă vechimea în muncă (pana la 01.01.2011) – unde este cazul, in sensul ca are vechime in munca ;
– fişă medicală efectuată prin Ambulatoriul integrat al spitalului însotita de avizul medicului de psihiatrie;
– certificat de integritate;
– certificat de cazier judiciar;
– dosar plic;
– chitanta de plata a taxei de concurs – 50 RON

Concursul pentru postul de bioinginer medical debutant se va desfasura la sediul Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani din str.Marchian nr.11,conform calendarului următor:

11.09.2023 – 22.09.2023 – depunerea dosarelor
Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul Resurse Umane al Spitalul Judeţean de Urgenţă “Mavromati” Botoşani in perioada 11.09.2023 – 22.09.2023, intre orele 08 – 15:00 de luni pana joi si intre orele 08 – 12:00 in ziua de vineri.

25.09.2023 – 27.09.2023 – Selectia dosarelor depuse de candidati
– 27.09.2023 pana la ora 15.00 – afisare rezultate selectie dosare de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs(se vor afisa mentiunea „ADMIS” sau „RESPINS”);
– 28.09.2023 pana la ora 15.00 – depunere contestatii selectie dosare concurs;
– 29.09.2023 pana la ora 12.00 – solutionare contestatii;
– 02.10.2023 pana la ora 15.00 afisare rezultate contestatii selectie dosare, afisare rezultate finale selectie dosare.

03.10.2023 Proba Scrisa incepand cu ora 09,00

– 04.10.2023 pana la ora 15.00 – afisare rezultate proba scrisa;
– 05.10.2023 pana la ora 15.00 – depunere contestatii proba scrisa;
– 06.10.2023 pana la ora 12.00 – solutionare contestatii;
– 09.10.2023 pana la ora 15.00 – afisare rezultate contestatii, afisare rezultate finale proba scrisa;

10.10.2023 Proba Practica incepand cu ora 09,00

– 11.10.2023 pana la ora 15.00 – afisare rezultate proba practica;
– 12.10.2023 pana la ora 15 .00– depunere contestatii proba practica;
– 13.10.2023 pana la ora 12.00 – solutionare contestatii,
– 16.10.2023 pana la ora 15.00 – afisare rezultate contestatii, afisare rezultate finale proba practica;

17.10.2023 Interviul incepand cu ora 09,00

– 18.10.2023 pana la ora 15.00 – afisare rezultate interviu;
– 19.10.2023 pana la ora 15.00 – depunere contestatii interviu;
– 20.10.2023 pana la ora 12.00 – solutionare contestatii;
– 23.10.2023 pana la ora 15.00 – afisare rezultate contestatii, afisare rezultate finale proba interviu;

24.10.2023 Afisare rezultate finale pana la ora 15,00.

Concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant se va desfăşura în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati„ Botoşani din strada Marchian nr. 11 şi va consta din următoarele probe:
– proba scrisă (3 ore);
– proba practica;
– proba interviu.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele trei probe şi care au obţinut cel puţin 50 puncte la fiecare probă.
Dosarele de concurs vor fi depuse la Birou Resurse Umane din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani din str.Marchian nr.11 , pana la data de 22.09.2023, ora 15,00.
La concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă “Mavromati” Botoşani in ziua de 03.10.2023, ora inceperii probei scrise va fi ora 09.00, candidatii inscrisi avand obligatia sa fie prezenti cu 30 min inainte de inceperea probei scrise, iar verificarea identitatii se va face numai pe baza de B.I sau C.I.
Bibliografia de concurs se va afisa pe site- ul spitalului – www.spitalulmavromati.ro .
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani, telefon 0231/518812 interior 1141 si pe site-ul www.spitalulmavromati.ro.