Bibliotecar școlar


Școala Gimnazială Cleja, judeţul Bacău
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Cleja cu sediul in Cleja, str Unirii nr.214, judeţul Bacău, în temeiul H.G. nr.1336/2022 cu modificările şi completările ulterioare organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1(unu) funcţii contractuale temporar vacante, după cum urmează:

– 1 post temporar vacant de bibliotecar, pe durată determinată de 1 an, la compartimentul personal didactic auxiliar.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. Condiţii generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 15 din Anexa la H.G. nr.1336/2022, modificată și completată, respectiv:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice:

– nivelul studiilor: medii sau superioare, conform Legii Educației nr. 1 /2011, art. 50, litera a;
– vechime: 1 an;
– abilităţi de muncă în echipă;
– disponibilitate la program flexibil

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale Cleja, până la data de 20.09.2023 un dosar de concurs cuprinzând următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în original şi copie;
– cazierul judiciar/ declaraţie pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Rezultatele selectării dosarelor se afişează la Şcoala Gimnazială Cleja, în data de 25.09.2023, ora 12.
Concursul se va desfăşura la Şcoala Gimnazială Cleja, după următorul calendar:
– prima probă constă în proba scrisă, în data de 27.09.2023, ora 9,00
-interviul, în data de 27.09.2023, ora 13,00
– depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 27.09.2023, până la ora 15,00

Tematica și bibliografia de concurs
Bibliografia:
1. Legea Educației Naționale – Legea 1/2011.
2. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a Centrelor de documentare și informare – ordin 5556/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea bibliotecarilor nr. 334/2002, actualizată.
4. Ghidul bibliotecarului școlar pentru liceele pedagogice – Editura Bibliotecii Pedagogice Naționale I.C. Petrescu, București, 2004.
5. Ciubăncan, Lucia, Bibliotecarul școlar. Ghid practic, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002.
6. Enache, Ionel, Marketingul în bibliotecă, Editura Universității, București, 2003.
7. Tratat de biblioteconomie, vol. I-IV, coord. Mircea Regneală, Editura A.B.R. București, 2013-2017.
Notă: Candidații vor avea în vedere actele normative menționate anterior cu reactualizările, modificările și completările pe care acestea le-au suferit până la data organizării concursului.
Relațiile suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Cleja sau la tel. 0234253014 persoana de contact Benchea Cecilia.