Bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar


Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei, județul Iași
Anuntul a expirat


Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei, județul Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • absolvenţi cu diplomă de licenţă/masterat/postuniversitare în domeniul biblioteconomie; absolvenți cu studii superioare care au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomie sau au absolvit/în curs de absolvire a unui curs de formare în domeniu specific postului;
 • cunoaste o limbă de circulaţie internaţională scris şi vorbit;
 • are cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC-WORD, EXCEL, POWERPOINT, operare baze de date);
 • bune abilități de comunicare și relaționare la nivel intern și extern;
 • vechimea minimă de ocupare a postului 5 ani;
 • competențe în scrierea și implementarea de proiecte educative.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 noiembrie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 12 decembrie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 13 decembrie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, orașul Podu Iloaiei, șoseaua națională nr. 88, județul Iași, telefon: 0232/740.155, e-mail gsahv@yahoo.com.

Document atașat