BIBLIOTECAR


Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Botoșani
Expiră azi


Anunt


ANUNȚ
Concurs ocupare post temporar vacant BIBLIOTECAR II S
Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani, cu sediul în Botoșani, strada Călugăreni nr. 9, județul Botoșani, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post temporar vacant, contractual pe durată determinată, aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022,
Denumirea postului – BIBLIOTECAR – 1 post temporar vacant, personal contractual – pe perioadă determinată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ, secția biblioteconomie sau a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;
– studii postliceale sau liceale cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ, secția biblioteconomie sau a unor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;
– studii superioare, postliceale sau liceale cu diplomă care au urmat un curs de inițiere în domeniul biblioteconomiei.
– vechime necesară ocupării postului – minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor/postului
– Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– Proba scrisă în data de 02 octombrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– Interviu în data de 03 octombrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 lucrătoare de la afişare, respectiv intervalul 18.09.2023 – 29.09.2023, la sediul instituției.
Date contact: la secretariatul liceului sau telefon 0231/513686

Documente necesare inscriere concurs ocupare post vacant
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente conform art. 35, alin (1) din HG nr. 1336/2022:
a) Formular de înscriere la concurs – se obține de la secretariatul unității de învățământ la depunerea dosarului;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
f) Cazier judiciar sau alt document care să ateste că a solicitat cazierul și declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul (cazierul se depune la dosar până în ziua desfășurării primei probe de concurs, în caz contrar candidatul este respins);
g) Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
h) Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii,
persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum vitae, model comun european;

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) și i), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0231.513686 sau la sediul unității – secretariat.

Condiții generale pentru ocuparea unui post vacant:
a) Are cetățenie română;
b) Cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL
ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI DE BIBLIOTECAR

1. Legea bibliotecilor – Legea nr.334 din 31 mai 2002,republicată şi actualizată;
2. Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
3. Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar OMECTS nr.6143/2011;
4. Manualul bibliotecarului şcolar, Atelier didactic, Bucureşti, 2003 – Rudeanu Laura;
5. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011;
6. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr.3597/18.06.2014 – Bucureşti 2014;
7. Bibliotecarul şcolar – ghid practic Eurodidact Cluj Napoca 2002 – Ciubancan Lucia;
8. Norme de protecţie a muncii;
9. Codul muncii – drepturile,indatoririle.
TEMATICA PENTRU CONCURSUL
ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI DE BIBLIOTECAR
• Rolul bibliotecii şcolare- funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar;
• Dezvoltarea colecţiilor- mijloace de completare a colecţiilor, criteriu de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară;
• Evidenţa colecţiilor- proceduri de evidenţă publicațiilor, primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii, documente de evidenţă(RMF,RI,fişe de evidenţă preliminară pentru seriale), reguli de completare a documentelor de evidenţă(RMF si RI);
• Catalogarea publicaţiilor- scopul catalogării publicaţiilor, tipuri de cataloage, organizarea cataloagelor;
• Realizarea fişei bibliografice a cărţii- zonele ISBD(M), publicaţia(ISBD);
• Clasificarea.Cotarea publicaţiilor- scopul clasificării documentelor, clasificarea zecimală, universală(clase,subclase,indici auxiliar), tabele de autori, semnul de autor;
• Organizarea colecţiilor- organizarea bibliotecii, aranjarea cărţilor la raft;
• Gestiunea bibliotecilor- predarea-primirea unei biblioteci şcolare, inventarul bibliotecilor, proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare;
• Eliminarea din gestiune a publicaţiilor- casarea publicaţiilor, proceduri de casare în biblioteca şcolară;
• Relaţii cu utilizatorii- regulamentul intern al bibliotecii şcolare, serviciul de împrumut şi sala de lectură, statistica de bibliotecă, marketingul de bibliotecă.

Concursul constă în următoarele etape:
Nr. crt. Etapa de concurs Data Ora
1 Postare anunţ ocupare post pe posturi.gov.ro şi pe site-ul unității 15.09.2023
2 Depunerea dosarelor de participare la concurs 18.09.2023 – 29.09.2023 08.00 – 15,00
3 Selecţia dosarelor de înscriere la concurs 29.09.2023 Ora 15,00
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor de înscriere 29.09.2023 Pana la ora 16,00
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 29.09.2023 16,00- 18.00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 29.09.2023 Ora 20,00
4 Proba scrisă 02.10.2023 10.00 – 12.00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 02.10.2023 pâna la ora 14.00
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 02.10.2023 14.00 – 15.00
Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă (afişare) 02.09.2023 Până la ora 16,00
Interviu 03.10.2023 Ora 10,00
Afișarea rezultatelor – interviu 03.10.2023 Ora 13,00
6 Afișarea rezultatelor finale 02.10.2023 Ora 14,00

Toate etapele de concurs se desfăşoară la sediul Liceului Tehnologic „Petru Rareș„ Botoșani cu sediul în localitatea Botoșani, strada Călugăreni, nr. 9, judet Botosani.
Pentru relații suplimentare: telefon 0231513686 – secretariat