bibliotecar


Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea
Expiră azi


Anunt


ANUNȚUL SE RECTIFICĂ ÎN BAZA DOCUMENTULUI ATAȘAT:

afa8d71d

A N U N Ţ !
De organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată posturilor vacante

În conformitate cu prevederile art. 14 din H.G. nr. 1336/28.10.22 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carieri personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , sunt scoase la concurs următoarele posturi vacante :

Număr posturi scoase la concurs: 1 post
Denumirea postului: BIBLIOTECAR;
Nivelul postului: studii medii, Școală Posliceală;
Unitatea în care se află postul: Internatul Liceului Teoretic ,,Ion Creangă,, Tulcea
Durata timpului de lucru: 8 ore, 40 ore/săptămână
Durata contractului: pe perioadă nedeterminată

DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

a.formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la HG .1336/2022;
b.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c.copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d.copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de instituție;
e. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f.certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului . În cazul candidaţilor cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
h.certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019;
i.curriculum vitae, model European;
Copiile de pe actele prevăzule la literele b-e, precum şi copia certificatului de încadrare întru-un grad de handicap, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ,,conform cu originalul,, de către secretarul comisiei de concurs.

În situaţia în care candidaţii transmit documentele prin Poşta Română, serviciul de curierat, poşta electronica, primesc un cod unic de identificare la o adresă de e mail comunicată de către candidat şi au obligaţia de a preyenta la secretarul comisiei de concurs, documentele în original pentru certificare acestora.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE DEPUN :
• La secretariatul Liceului Teoretic ,,Ion Creangă,, din Tulcea, strada Comerțului nr. 11 C Tulcea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 15 septembrie 2023.
• Ultima zi de depunere dosare este data de 29 septembrie 2023, ora 14,00;
• Prin Poșta Română la adresa Liceului Teoretic ,,Ion Creangă,, din Tulcea, strada Comerțului nr. 11C, cod postal 820113;
• Prin poșta electronică, pe adresa de email a a unității de învățământ : lic_i_creanga_tl@yahoo.ro
Concursul se desfăşoară la Liceului Teoretic ,,Ion Creangă,, din Tulcea, strada Comerțului nr. 11 C după cum urmează:
• 03 octombrie 2023 , ora 9,00- selecția dosarelor ;
• 09 octombrie 2023 , ora 9,00 – proba scrisă;
• 13 octombrie 2023, ora 9,00 – proba de interviu;

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii , vechime în specialitate și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justitției, infracțiuni săvârșite cu intențiecare ar face o persoană candidate lapost incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candideazăcu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu exercită o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția , de a exercita profesia sau meseria ori de a desășura activitatea de care s-a folositpentru săvârșirea infracțiunii sau față de acestea nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1) alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru sistemul de învățământ.

2. CONDIŢIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

– studii medii, Școală postliceală;
– conform prevederilor Legii Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legea nr. 1/2011 , art.250, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unui post de bibliotecar, este obligatoriu absolvirea unui curs de biblioteconomie sau absolvirea altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat pe timpul școlarizării discipline din domeniul biblioteconomiei.
– Minim 12 ani vechime în specialitate;

BIBLIOGRAFIE:
 1. Legea nr. 334/2002 –Legea bibliotecilor, republicată și actualizată;
 Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 O.M.E. nr. 4183/29.11.2022 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 O.M.E.C.T.S. nr. 5556/2011 Regulamentul de organizare și desfășurare a centrelor de documentare și informare a bibliotecilor școlare;
 Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018, Instrucțiuni nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri ;
 O.M.E.C. nr. 4626/21.07.2005-Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate , de taxare a serviciilor şi a respectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului , precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente;
 Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorii și capitaluri proprii;
 Fișa cadru a personalului didactic auxiliar, bibliotecar cf. HG nr.1336/2022;

TEMATICĂ

 Legea nr. 334/2002 –Legea bibliotecilor, republicată și actualizată, capitolul I, art .1; capitolul II secţiunea F, art.36-43;
 Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cap.IV, art.64-70 şi secţiunea 3, art.247-250;
 O.M.E. nr. 4183/29.11.2022 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, capitolul IV- biblioteca şcolară sau centrul de documentare și informare; capitolul II- Activitatea educativă extrașcolară;
 O.M.E.C.T.S. nr. 5556/2011 Regulamentul de organizare și desfășurare a centrelor de documentare și informare a bibliotecilor școlare, capitolul III şi capitolul IV;
 Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018, Instrucțiuni nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri ;
 O.M.E.C. nr. 4626/21.07.2005-Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate , de taxare a serviciilor şi a respectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului , precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente – ANEXA nr.1;
 Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorii și capitaluri proprii;
 Fișa cadru a personalului didactic auxiliar, bibliotecar HG nr.1336/2022;

I. CALENDAR DE DESFĂŞURARE CONCURS
Concursul se desfăşoară în 3 etape succesive :
– Selecţia dosarelor;
– Proba practică;
– Susţinerea interviului;
NOTĂ: Sunt declarați admiși pentru proba de interviu, candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă, proba practică, respectiv la proba de interviu.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și interviu. Se consideră ADMIS candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

ETAPELE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DATA ORĂ
Publicare anunţ 15.09.2023 9,00
Depunerea dosarelor 15.09.2023-29.09.2023 12,00-14,00 inclusiv în data de 29.09.2023
Selecția dosarelor depuse 3.10.2023 9,00
Afișare rezultate selecţie dosare 4.10.2023 9,00
Depunere contestaţii formulate față de rezultatul selecţiei dosarelor 6.10.2023 9,00-10,00
Comunicare rezultate contestaţii la selecţia dosarelor 6.10.2023 15,00
Probă scrisă 9.10.2023 9,00
Comunicare rezultate probă scrisă 10.10.2023 13,00
Depunerea contestațiilor la proba scrisă 11.10.2023 9,00-10,00
Comunicare rezultate contestații la proba scrisă 12.10.2023 13,00
Probă practică-verificarea abilităților practice 13.10.2023 9,00
Comunicare rezultate proba practică 16.10.2023 9,00
Depunerea contestațiilor formulate față de rezultatul probei practice 17.10.2023 9,00-10,00
Comunicare rezultate contestaţii depuse la proba practică 18.10.2023 9,00
Interviu 19.10.2023 9,00
Comunicare rezultate proba de interviu 20.10.2023 14,00
Depunere contestaţii formulate față de rezultatul probei de interviu 23.10.2023 9,00-10,00
Comunicare rezultate contestaţii probă interviu 24.10.2023 9,00
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 25.10.2023 14,00
Nota:
* Candidatul care este declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant, este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la afișarea rezultatului, cf. art.67 (1) din H.G. nr. 1336/2022.