audit public intern gr. I


Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I L Caragiale București
Expiră azi


Anunt


UNCondiții specifice :
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domenii de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe administrative (Ramura de ştiinţă);
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei minim 5 ani;
– Aviz favorabil MEN conf. Hot nr. 1086/2013, respectiv Ordin MEN nr. 5509/2017

Concursul va consta în selecția dosarelor de concurs, probă scrisă și interviu.
Înscrierea şi depunerea dosarului se va face la Direcția Resurse Umane începând cu data de: 18.09.2023 până în data de 29.09.2023.

– selecţia dosarelor de înscriere:
− desfăşurare în data de 02.10.2023;
− comunicarea rezultatelor 02.10.2023 după ora 1630;
− depunerea contestaţiilor 03.10.2023 până la ora 1400;
− comunicarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor 04.10.2023 după ora 1630

– proba scrisă:
− desfăşurare în data de 11.10.2023, ora 1000;
− comunicarea rezultatelor: 11.10.2023, după ora 1630;
− depunerea contestaţiilor: 12.10.2023, până la ora 1400;
– comunicarea rezultatelor finale: 13.10.2023, după ora 1630.

– interviul:
− desfăşurare în data de 18.10.2023, ora 1000;
− comunicarea rezultatelor: 18.10.2023, după ora 1630;
− depunerea contestaţiilor: 19.10.2023, până la ora 1400;
– comunicarea rezultatelor finale: 20.10.2023, după ora 1630.

Bibliografie
– Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța Guvernului nr. 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public
intern;
– Legea nr. 115/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017;
– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
– HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
– OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităților publice;
– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
– HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
– HG nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare
națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice;
– Legea nr. 82/1991 -Legea contabilității – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
Tematică
– Atribuțiile compartimentului de audit public intern;
– Dosarul de audit public intern;
– Carta auditului intern și Codul privind conduita etică a auditorului public intern;
– Planificarea activității de audit public intern;
– Etape, proceduri și documente care definesc o misiune de regularitate în auditul public intern;
– Norme de calificare ale auditului public intern;
– Analiza și scopul analizei riscurilor asociate obiectivelor misiunii de audit public intern;
– Numirea și revocarea auditorilor interni;
– Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
– Elaborarea planului de audit public intern;
– Referatul de justificare și structura planului de audit public intern;
– Etapele misiunii de audit public intern;
– Proceduri și documente elaborate pe parcursul desfășurării unei misiuni de audit public intern;
– Tipuri de audit intern;
– Incompatibilități referitoare la exercitarea auditului intern;
– Contravenții și sancțiuni referitoare la auditul intern;
– Organizarea și conducerea contabilității;
– Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice;
– Dispoziții privind controlul financiar preventiv;
– Evaluarea sistemelor de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codul Controlului intern/managerial al entităților publice;
– Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în instituțiile publice;
– Principii și reguli bugetare;
– Codul privind conduita etică a auditorului intern;
– Atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
– Contractul individual de muncă.

Infomaţii suplimentare se pot obţine la sediul din str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2, Bucureşti, Direcția Resurse Umane, sau la telefon 0733400943.
ATC „ I L Caragiale” organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: audit public intern gr. I, normă întreagă, 8 ore/zi, 2 posturi, perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 1336/2022.