Asistenți medicali generaliști


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, București
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, cu sediul în Str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1 Bucureşti, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

6 posturi de asistenţi medicali principali generalişti PL la Unitatea de Primiri Urgenţe;
1 post de asistent medical generalist PL la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, prevederilor din Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infrcţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

o Asistenţi medicali principali PL în specialitatea generalişti:
o diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale
o diplomă de bacalaureat
o vechime minim 5 ani în specialitatea postului
o certificat/adeverinţă care atestă promovarea examenului de grad principal
o certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului
o asigurare de malpraxis

o Asistent medical PL în specialitatea generalis:
o diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale
o diplomă de bacalaureat
o vechime minim 6 luni în specialitatea postului
o certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului
o asigurare de malpraxis

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Candidaţii vor depune dosarelor de participare la concurs, la Serviciul R.U.N.O.S., în perioada 19 septembrie 2023 – 02 octombrie 2023, ora 12,00, dată limită pentru depunerea dosarelor, după cum urmează:
Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 14,30;
Vineri intre orele 07,30 – 10,00.

○ Asistenţi medicali principali PL şi Asistenţi medicali PL specialitatea generalişti:

o 23 octombrie 2023, ora 09:00, proba scrisă;
o 27 octombrie 2023, ora 09:00, interviul.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale;
– copia certificatului membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului;
– copie după asigurarea de malpraxis;
– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
– certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
– curriculum vitae, model comun european.
– chitanţă taxă de concurs de 40 lei.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătății.
În cazul, în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul, în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”din București str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, telefon : 021/316 93 66, interior 137 şi 116.

Bibliografia:
Pentru posturile de asistenţi medicali principali generalişti (PL) şi pentru posturile de asistenţi medicali generalişti (PL):
1. Urgențe medico-chirurgicale sinteze de L. Titircă. Ed. 2007;
2. Îngrijirea omului bolnav și a omului sănătos de F. Chiru si G. Chiru . Ed. CISOM 2001;
3. Medicină internă pentru cadre medii de C. Borundel;
4. Puericultura si pediatrie de E. Chitimia si V. Mihaescu . Ed. INFO-TEAM 1997;
5. Legea nr. 282/5 octombrie 2005. privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calității şi securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul M.S. nr. 1101/2016, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
7. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul M.S. Nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, , publicat în Monitorul Oficial nr. 1009 din 15 decembrie 2016;
9. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 785 din 24 noiembrie.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 278 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
11. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România nr.2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial. partea I, nr.560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 855/18.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;
13. Ordinul MS nr.1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial nr. 669 din 31 octombrie 2013;
14. Ordinul MS nr.1761/03 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia.