asistenți, infirmieri, personal TESA


Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională - ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă“, București
Anuntul a expirat


Anunt


Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională – ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă“ cu sediul in Bucuresti, sectorul 5, str.Mihail Cioranu nr.21 organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:
– 1 post asistent medical generalist principal (studii PL) în cadrul Secției Clinice II Chirurgie Oncologică ORL;
– 1 post asistent medical generalist principal (studii PL) în cadrul Spitalizării de Zi;
– 1 post asistent medical de radiologie (studii PL) în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală;
– 1 post asistent medical principal de nutriție și dietetică (studii PL) în cadrul Compartimentului Dietetică;
– 2 posturi infirmier debutant în cadrul Secției Clinice II Chirurgie Oncologică ORL;
– 1 post referent de specialitate debutant în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor Medicale;
– 1 post referent de specialitate gradul II în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor Medicale;
– 1 post referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului RUNOS;
– 1 post consilier juridic gradul IA în cadrul Compartimentului Juridic.
Condiții specifice de participare la concurs:
* asistent medical generalist principal (studii PL):
– diplomă de bacalaureat;
– diplomă școală postliceală în specialitatea medicină generală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997;
– certificat de grad principal;
– certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. și asigurare malpraxis în termen;
– minim 5 ani vechime în specialitate.
* asistent medical de radiologie (studii PL):
– diplomă de bacalaureat;
– diplomă școală postliceală în specialitatea radiologie și imagistică medicală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997;
– certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. și asigurare malpraxis în termen;
– minim 6 luni vechime în specialitate.
* asistent medical principal de nutriție și dietetică (studii PL):
– diplomă de bacalaureat;
– diplomă școală postliceală în specialitatea nutriție și dietetică sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997;
– certificat de grad principal;
– certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. și asigurare malpraxis în termen;
– minim 5 ani vechime în specialitate.
* infirmier debutant:
– școală generală;
– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
– nu se solicită vechime.
* referent de specialitate debutant:
– diplomă de licență;
– nu se solicită vechime.
* referent de specialitate gradul II:
– diplomă de licență;
– vechime în specialitatea studiilor: 3 ani și 6 luni.
* referent de specialitate gradul I:
– diplomă de licență;
– vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni.
* consilier juridic gradul IA:
– diplomă de licență în specialitate;
– vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul instituției până cel târziu la data de 22.09.2023, ora 15,00.
Concursul are doua probe si se va desfasura la sediul din Str. Mihail Cioranu nr. 21, Sector 5, Bucuresti, astfel:
1. Proba scrisă – 29.09.2023 – ora 10,00,
2. Interviul – 06.10.2023 – ora 10,00.
Relaţii suplimentare se găsesc pe site-ul www.ifacforl.ro și la Biroul RUNOS, telefon 021/410.21.70 int.172 și 0744.346.544, de luni pana vineri, între orele 9,00 – 15,00.