asistent social principal


cAMINUL PENTRU pERSOANE vARSTNICE "Castanul VICTORIA
Anuntul a expirat


Anunt


CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Victoria, Str. Policlinicii Nr. 12, cod poștal 505700,
Tel.0268/241354(INT-119) 0771104496, email: castanul@dgaspcbv.ro, CIF 38630143
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.17827
CĂMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE „CASTANUL” VICTORIA

Nr:2420/15.09.2023

ANUNȚ

Caminul pentru Persoane Vârstnice ,,Castanul ,, Victoria organizează concurs de recrutare ,în conformitate cu art ll.din Legea nr.203/2020, si H.G.286/2011, in data 02.10.2023, pentru ocuparea postului de executie contractual vacant, Asistent Social Principal,pe perioadă determinată 2 ani, 1 post , cu jumatate de norma de lucru,de 4 ore pe zi si 20 de ore pe saptamana.

Asistent Social-Principal, cu studii superioare de Asistenta Sociala cu licentă
la
Căminul pentru Persoane Vârstnice,,Castanul ,,Victoria.

Principalele cerinte ale posturilor stabilite potrivit prevederilor din fisa postului:

1.Asistent Social – Principal cu studii superioare de asistenta sociala cu licenta

• Asigura evidenta tuturor documentelor care fac parte integranta din dosarul beneficiarilor.

• Elaboreaza împreună cu echipa multidisciplinara din cadrul CPV,, Castanul,, Victoria un regulament de functionare propriu ,care sa cuprinda toate procedurile necesare pentru resspectarea standardelor minime de calitate ,in concordanta cu toate reglementarile legale în vigoare.
• Evalueaza dosarul la institutionalizarea beneficiarilor împreună cu comisia multidisciplinară si incadrează pe acesta în grad de dependentă conform legislatiei in vigoare.
• Tine legatura cu familia si primariile unde beneficiarii au domiciliul.
• Evaluează si selctează beneficiarii în cadrul programelor de socializare derulate în cadrul C.P.V.Castanul,,Victoria
• Efectueaza complexitatea cazului din punct de vedere social la primirea solicitarii de institutionalizare(dosarul beneficiarului) si o înaintează directorului.
• Efectuează evaluarea initială a beneficiarului,efectuează atunci cand situatia o impune ,ancheta socială a beneficiarului la domiciliul acestuia.
• Realizeaza planul de interventie personalizat si urmareste evlutia beneficiarilor.
• Intocmeste dosarele de caz si efectuează monitorizarea cazului.
• Participă si organizează activitatea si evenimentele sociale –recreative cu si in folosul beneficiarilor
• Efectuează vizite la domiciliu familiei beneficiarului ,când situatia o impune.

• Transmite toate documentele către institutiile publice cu care CPV,,Castanul,,are parteneriat si in mod special catre DGASPC Brasov.

• Respectă confidentialitatea informatiilor beneficiarilor si demnitatea acestora.

• Dosarele beneficiarilor sunt păstrate în loc sigur, închis si asigurat si atunci cand acestia părăsesc caminul acestea vor fi arhivate si pastrate in arhiva
• Raspunde de accidentarea proprie, evitarea producerii incendiilor, exploziilor, intoxicatiilor sau a altor pagube materiale ;
• Participa in mod obligatoriu la instruirile privind securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta si aplica intocmai normele stabilite in acest domeniu ;
• Participa la sesiunile de pregatire organizate de CPV,,Castanul,,Victoria.
• Duce la indeplinire orice alte sarcini, aferente functiei pe care este incadrata, trasate de superiorii ierarhici, in interesul institutiei si al beneficiarilor ,conform pregatirii .

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:

Pentru înscrierea la concurs în conformitate cu prevederile art.7,alin(1).din H.G.286/2011,coroborat cu H.G.203/16.09.2020 ,art.3, candidatul va prezen ta un dosar de concurs ,care va contine în mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate, certificat de nastere si certificat de casatorie (unde este cazul);
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, vizata de Centrul de Sanatate Mintala sau o adeverinta eliberata de un medic psihiatru ( aviz neuropsihiatric favorabil ) exercitării funcţiei conform art. 151 alin.1 Lg 272/2004;

g) curriculum vitae.
h) declaratie pe propria raspundere ca nu detine carnet de munca si/sau adeverinta de vechime (unde este cazul)
i) aviz psihologic favorabil exercitarii functiei;

j) certificat de integritate comportamentală ,din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevazute la art.1,alin. (2)din Legea118/2019privind Registrul National automatizt cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau supra minorilor.

2) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
(3 Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare:

– Conform art.2.din H.G.203/16.09.2020 ,coroborat art. 18. din H.G 203/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

Condiţii specifice de ocupare a postului:

* Asistent Social Principal* studii superioare de Asistență Sociala
* Vechime in munca de specialitate –minim 5 ani

Probe stabilite pentru concurs:

Conform art. 18 din H.G. 286/2011 – Concursul pentru ocuparea posturilor vacante, se defasoara in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa;
c) interviul.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Condiţii de desfăşurare:
Data limită de depunere a dosarelor: – conform art. 19 din H.G 286/2011 pana la data de la data de 25.09.2023 ,inclusiv, ora 1600.
Cererile de inscriere la concurs si dosarele cu documentele de înscriere solicitate conform legii, se vor depune, intre orele 09 – 16 la Secretarul Comisiei de Concurs, de la Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Castanul,,Victoria,cu sediul în orasul Victoria,str.Policlinicii, nr.12, jud.Brasov.

Avizul psihologic este obligatoriu.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul CPV,,Castanul,,Victoria,situat în orasul Victoria din str.Policlinicii nr.12,jud.Brasov, la Compartimentul Resurse Umane sau la tel. 0368408099.
Selectarea dosarelor de inscriere va avea loc in data de 26.09.2023 ,ora 1400.Depunerea eventualelor contestatii se pot face in cel mult 24 de ore de la afisarea rezultatelor, pana in 27.09.2023 ora 1400.
Afisarea rezultatelor se va face in 27.09.2023 ,ora 1600 la fisierul de la poarta CPV,,Castanul,,Victoria.
Proba scrisă se va desfașura în data 02.10.2023, ora 10,00, la sediul CPV,,Castanul,,Victoria,situat in orasul Victoria,str.Policlinicii,nr.12 Jud. Brașov rezultatul probei scrise, se va afisa in data de 02.10.2023 ,ora 1500 la fisierul de la poarta institutiei.Depunerea eventualelor contestatii,se vor face in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor la sediul CPV,,Castanul,,Victoria , si se vor depune la secretariatul comisiei de Concurs.
Rezultatu contestatiilor va fi afisat la fisierul de la poarta institutiei in data de 03.10.2023, la ora 16.3000
Interviul se va desfasura in data de 04.10.2023,ora 1000,la sediul CPV ,,Castanul,,Victoria din orasul Victoria ,str.Policlinicii nr 12,jud.Brasov.
Rezultatul probei ,va fi afisat la fisier, la poarta institutiei, in data de 04.10.2023 la ora 13.00Depunerea eventualelor contestatii ,se vor fac in termen de 24 de ore ,de la afisarea rezultatelor la fisierul de la poarta institutiei CPV,,Castanul,Victoria,si se vor depune la secretariatul Comisiei de Concurs
Rezultatul contestatiilor va fi afisat la poarta CPV,,Castanul,, in data de 5.10.2023 ora 1600
Termenul de afisare finala al Concursului , va fi in data de 06.10.2023 ora 1300, la fisierul de la poarta CPV,,Castanul,,Victoria,din orasul Victoria str.Policlinicii Nr.12,jud.Brasov.

Bibliografie concurs.
Legea 17/2000 coroborat cu legea 19/2018 –privind Asistenta Sociala a Persoanelor Varstanice.
Ordinul 29/2019 Pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentu acreditarea serviciilor sociale detinate persoanelorr varstnice.
Legea 292/2011 a Asistntei Sociale cu modificarile si comlpletarile ulterioare.
Codul Deontologic Nr.1 din 14.12.2007 al Asistentului Social.

Director
Sorin Geczi
Consilier Juridic
Luminita Olteanu