asistent social debutant (s)


Primaria orasului Ovidiu, judetul Constanta
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria orașului Ovidiu, cu sediul în localitatea Ovidiu, str.Sănătății nr.7, județul Constanța, cu respectarea prevederilor OUG 34/2023- art.IV alin.(1) si alin.(2)-“cu exceptia posturilor unice” organizează concurs în data de 28.09.2023, ora 10, proba scrisa, conform HG 1336/2022: Asistent Social, Debutant (Studii superioare), – compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara la DPAS orasul Ovidiu, 1 post pe perioadă nedeterminată, cu norma intreaga de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Calendarul concursului :
– 08.09.2023 – data afisare anunt concurs angajare
– 08.09.2023—21.09.2023, ora 16- perioada depunere dosare concurs
– 22.09.2023-25.09.2023- perioada selectie dosare concurs
– 28.09.2023- proba scrisa, ora 10, la sediul ” Centrului Cultural” Elena Roizen”, in sala de lectura, situat in str.Nationala nr.68 din orasul Ovidiu.
– Proba interviu- se sustine in termen de 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise si se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatul probei scrise (art.41)

Condiții generale:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate: Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor sociale
2. Perfectionari (specializari): specializarea-asistenta sociala
3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Microsoft Word
4. Limbi straine (necesitate si nivel) cunoscute:nu
5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, autocontrol, obiectivitate, capacitate de a actiona strategic, capacitate de organizare si planificare a activitatilor pe termen lung, gandire logica, creativitate, capacitate de concentrare, rezistenta la stress etc.
6. Cerinte specifice: candidatul trebuie sa fie inscris in cadrul Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR)
7. Vechime în profesie necesare ocupării postului – nu;

Informatii se pot obtine si la sediul institutiei din Ovidiu, str.Sanatatii nr.7, compartiment resurse umane, la telefon 0241.255340 int.115.